Detské jasle

Poskytovanie starostlivosti v detských jasliach

1. V rámci starostlivosti o dieťa sa poskytujú nasledovné činnosti:
a) odborné činnosti:

  • · podpora a rozvoj samostatnosti dieťaťa vo všetkých oblastiach bežného života
  • · sociálne návyky (včlenenie sa dieťaťa do spoločnosti), osvojenie hygienických

návykov

  • · stravovacie návyky
  • · rozvoj myslenia, slovného prejavu a komunikácie
  • · podpora kreativity a motoriky
  • · podpora fyzickej aktivity

b) obslužné činnosti:

  • · stravovanie,
  • · upratovanie, pranie, žehlenie a údržba prádla pre vlastné zariadenie

c) ďalšie činnosti

  • · poskytovanie ošatenia počas pobytu v detských jasliach

2. Starostlivosť v detských jasliach sa poskytuje denne pondelok až piatok od 6,00 hod do
16,30 hod, okrem sviatkov a dvojtýždňovej dovolenky v letných mesiacoch.

3. Neprítomnosť dieťaťa je možné nahlásiť do 8.00 hod daného dňa u vedúcej detských jaslí.

Detské jasle na ul. 28.októbra č.7, Trenčín

Podmienky umiestnenia v detských jasliach

Do detských jaslí môže byť prijaté dieťa za nasledovných podmienok:

a) vek dieťaťa od 6 mesiacov do 3 rokov veku
b) trvalý pobyt žiadateľa a dieťaťa v meste Trenčín
c) potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa a neinfekčnosti okolia, v ktorom žije
d) nemá nariadené karanténne opatrenie
e) v prípade voľnej kapacity je možné prijať i dieťa s trvalým pobytom žiadateľa v inej obci

Výška úhrady za poskytovanú starostlivosť a stravovanie v detských jasliach

1. Úhrada za poskytovanú starostlivosť v detských jasliach – ošetrovné – je vo výške 230 € na
jedno dieťa na mesiac. Ak má dieťa alebo žiadateľ trvalý pobyt mimo mesta Trenčín je
poplatok za poskytovanú starostlivosť v detských jasliach 260 € na jedno dieťa na mesiac.

2. V prípade neprítomnosti dieťaťa v detských jasliach 1 mesiac a viac (choroba dieťaťa,
doliečenie v domácnosti ap.) je poplatok za starostlivosť vo výške 50% zo stanovenej výšky
poplatku.

3. V prípade nástupu alebo ukončenia pobytu dieťaťa v detských jasliach v priebehu mesiaca
sa uhrádza poplatok za starostlivosť v detských jasliach alikvótnou čiastkou nasledovne:

Aktuálna výška poplatku za daný mesiac / 21 dní x počet dní skutočného pobytu
dieťaťa v detských jasliach

4. Úhrada za poskytované stravovanie je vo výške 1,20 € na deň / na jedno dieťa. Ak má
dieťa alebo žiadateľ trvalý pobyt mimo mesta Trenčín je poplatok za poskytované
stravovanie 2,70 € na deň/ na jedno dieťa. Stravovanie zahŕňa raňajky, desiatu, obed
a olovrant.

5. Platbu uhrádza rodič alebo zákonný zástupca bankovým prevodom, alebo poštovou
poukážkou na príjmový účet Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o.

6. Splatnosť úhrady za poskytovanú starostlivosť a stravovanie v detských jasliach je do 20.
dňa v nasledujúcom mesiaci.