Zariadenie pre seniorov

Rozsah poskytovania sociálnych služieb v zariadení pre seniorov
1. V zariadení pre seniorov (ďalej len ZPS) poskytujeme:
a) odborné činnosti:
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ošetrovateľská starostlivosť,
b) obslužné činnosti:
1. ubytovanie,
2. stravovanie,
3. ďalšie obslužné činnosti: upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
c) ďalšie činnosti:
1. poskytovanie osobného vybavenia,
2. utváranie podmienok na úschovu cenných vecí,
3. zabezpečenie záujmovej činnosti.
Osobným vybavením je šatstvo, obuv, hygienické potreby a iné veci osobnej potreby, ktoré
sa poskytujú prijímateľovi sociálnej služby, ak si ich nemôže zabezpečiť sám. Nevyhnutné
ošatenie a obuv sa poskytuje v rozsahu potrebnom na zachovanie ľudskej dôstojnosti. Za
nevyhnutné ošatenie a obuv sa považuje aj použité ošatenie a obuv.

Stravovanie a ubytovanie v zariadení pre seniorov

1. Stravovanie v ZPS je zabezpečované dodávateľským spôsobom od iných právnických osôb.
2. Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá, pri
diabetickej diéte tri vedľajšie jedlá. V ZPS sa poskytujú diéty: racionálna, šetriaca, diabetická a
bezlepková. Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára.
3. Prijímateľ sociálnej služby v ZPS zaradený v I. až IV. stupni odkázanosti môže odoberať
obedy alebo celodennú stravu. Prijímateľ sociálnej služby v ZPS zaradený v V. a VI. stupni
odkázanosti je povinný odoberať celodennú stravu.
4. Výška úhrady za stravovanie je stanovená vo VZN.
5. Ubytovanie je poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom,
užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním.
6. Na účely určenia úhrady za ubytovanie sa považuje:
a) príslušenstvo obytnej miestnosti – predsieň, kuchyňa alebo kuchynský kút, WC, kúpeľňa,
kúpeľňový kút, alebo sprchovací kút, ak sú súčasťou obytnej miestnosti alebo ak sú k nej
priamo priľahlé,
b) prevádzkové zariadenie obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, najmä rozvod
elektrickej energie, rozvod vody, odvádzanie odpadových vôd a hygienické zariadenie,
c) vybavenie obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti najmä lôžko, stôl, stolička,
skriňa, svietidlá, záclona, zrkadlo, umývadlo, záchodová misa, vaňa, príp. sprchovací kút,
d) spoločné priestory, najmä spoločenské miestnosti, jedáleň, chodba, schodište, práčovňa,
e) vybavenie spoločných priestorov, najmä svietidlo, stôl, stolička, záclona,
f) vecné plnenia spojené s bývaním, najmä vykurovanie, dodávka teplej a studenej vody,
užívanie výťahu, dodávka elektrickej energie, odvádzanie odpadových vôd, vybavenie
zariadenia spoločnou televíznou anténou.
7. Výška úhrady za ubytovanie sa určuje podľa m2 obývanej plochy.
Cenník ubytovania je uvedený vo VZN.
8. Úhradu za odber elektrickej energie platí prijímateľ sociálnej služby podľa zmluvného
vzťahu s dodávateľom v plnej výške.
9. Ak je obytná miestnosť vybavená meracím zariadením na meranie odberu elektrickej energie,
tak sa úhrada za ubytovanie znižuje na deň na prijímateľa o sumu uvedenú vo VZN.
10. V prípade neobsadenia dvojlôžkovej izby žiadateľmi o sociálnu službu zo zoznamu dvojíc,
bude izba obsadená dvoma žiadateľmi zo zoznamu jednotlivcov. Ak takto oslovený žiadateľ
odmietne nástup, bude zo zoznamu žiadateľov vyradený.
11. V prípade ukončenia poskytovania sociálnej služby v ZPS z akýchkoľvek dôvodov jedného
z manželských alebo partnerských dvojíc, nemôže zostať jednotlivec naďalej v dvojlôžkovom
byte. Uvoľnené lôžko bude ponúknuté žiadateľom o sociálnu službu v ZPS.