Nocľaháreň

1. V nocľahárni sa fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývania užívať
a)poskytuje
1. ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania,
2. sociálne poradenstvo
b) utvárajú podmienky na
1. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny
2. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín

2. Poplatok za pobyt v nocľahárni sa platí denne. Výška poplatku je uvedená v prílohe č.2 VZN.