Terénna opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná oprávnenej osobe, ktorá:

Sídlo: Piaristická 42, Trenčín

Organizačné zariadenie : organizačná zložka Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o.

Druh služby: Terénna opatrovateľská služba

Kontakt: tel.032/64 024 63,

Mgr.Ivana Šútovská – ivana.sutovska@ssmtn.sk, 0902 911 277

a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa
prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť
a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách

Poskytovanie opatrovateľskej služby

1. Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti na
poskytovanie opatrovateľskej služby.
2. Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, výšku a spôsob úhrady za opatrovateľskú
službu upravuje zmluva o poskytovaní tejto sociálnej služby .
3. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony uvedené v prílohe č. 4 zákona o sociálnych
službách.
4. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje mesto v hodinách.
Minimálny rozsah úkonov nemôže byť nižší ako je rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti
fyzickej osoby, posúdený podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách.
5. Opatrovateľská služba sa poskytuje maximálne 7,5 hod. denne, prostredníctvom
opatrovateľov, ktorí sú zamestnancami Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o..
6. Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas splnenia podmienok trvania nároku na
tento druh sociálnej služby.

Výška, rozsah a spôsob úhrady za opatrovateľskú službu

1. Výška úhrady za opatrovateľskú službu je uvedená v prílohe č. 1 VZN.
2. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu hodín
poskytovanej služby v príslušnom mesiaci. Úhrada sa platí v hotovosti alebo na účet Sociálnych
služieb mesta Trenčín, m.r.o. do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, po mesiaci,
v ktorom bola služba poskytnutá.