Dovoz stravy

D o v o z     s t r a v y

Kontakt : tel.: 032/ 64 024 63

Mgr. Terézia Kaščáková  0903 975 176 , terezia.kascakova@ssmtn.sk

O nás

Sociálna služba – dovoz stravy sa poskytuje dovozom obedov prijímateľovi s ťažkým zdravotným postihnutím, nepriaznivým zdravotným stavom alebo ak prijímateľ dovŕšil dôchodkový vek. Podmienkou na otvorenie tejto sociálnej služby je Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ktorej súčasťou je vyjadrenie lekára a potrebné je doložiť k žiadosti aktuálny výmer o dôchodku (stačí kópia). V prípade voľnej kapacity službu začneme poskytovať na základe podpísanej zmluvy s klientom.

Úhrada za dovoz obedov sa určuje na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 8/2016 o sociálnych službách a úhradách za poskytované sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín, schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 590 zo dňa 8. 6. 2016, ktoré nadobúda účinnosť od 1. 7. 2016. Prijímateľ platí za dovoz jedného obeda 0,60 € a poskytovateľovi platí úhradu po ukončení kalendárneho mesiaca podľa počtu odobratých obedov.

Za stravnú jednotku, prijímateľ sociálnej služby – dovoz stravy, zakupuje stravné lístky na Strednej odbornej škole obchodu a služieb , ul. Jilemnického 24, Trenčín u p. Novákovej na základe nami vystaveného stravného preukazu v cene 2,50 EUR/obed. Uvedené stravné lístky si prijímateľ sociálnej služby zakúpi na mesiac dopredu. Úhrada doručená prijímateľovi až po ukončení daného mesiaca, ten je povinný čiastku uhradiť do 20. dňa v nasledujúcom mesiaci. Ukončenie služby dovoz stravy je potrebné podať písomne a to v mene prijímateľa tejto služby a doručiť na riaditeľstvo Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o., na ul. Piaristickej č. 42 v Trenčíne.