Prepravná služba

Prepravnú službu poskytujeme:
a) fyzickej osobe s ŤZP , ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým
vozidlom, ak sa mu neposkytuje kompenzácia zvýšených výdavkov súvisiacich so
zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla
b) fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po
rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie,

Poskytovanie prepravnej služby
1. Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom sa preukazuje
posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie
sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu.
2. Nepriaznivý zdravotný stav fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti.
3. Podmienky poskytovania prepravnej služby, výšku a spôsob úhrady za prepravnú službu
upravuje zmluva o poskytovaní tejto sociálnej služby.
4. Prepravná služba sa poskytuje na dobu počas splnenia podmienok trvania nároku na tento druh sociálnej služby.