Profil verejného obstarávateľa

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO  
Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia
Vnútroštátne identifikačné číslo  : 36124702
Piaristická 42, 911 01 Trenčín
Slovenská republika
Kontaktné miesto : Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia
Kontaktná osoba:Ing. Edita Prekopová – poverená riadením
Telefón:0326402463
E-mail:ssmtn@ssmtn.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.ssmtn.sk

Správy o zákazkách z elektronického trhoviskapodľa §24 zákona o VO

Správa o zákazke podľa §24 Zákazka na dodávku čistiacich prostriedkov  (Z201711253)
Správa o zákazke podľa §24 Zákazka na dodávku elektrickej energie
Správa o zákazke podľa §24Zákazka na Dodávku zemného plynu