Nepretržitá prevádzka

Zariadenie opatrovateľskej služby

Sídlo:  Piaristická 42, Trenčín

Organizačné zariadenie: organizačná zložka Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o.

 Podmienky prijatia:  Podmienky na prijatie k nám do zariadenia opatrovateľskej služby SsmT na ul. Piaristickej č. 42 v Trenčíne je podanie Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Uvedená žiadosť musí byť kompletne vypísaná, podpísaná žiadateľom a priložené doklady ako Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu do zariadenia opatrovateľskej služby, Posudok o odkázanosti na sociálnu službu do zariadenia opatrovateľskej služby a aktuálny výmer o dôchodku (stačí kópia) zo sociálnej poisťovne. Takto vyplnenú a skompletizovanú Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je potrené doručiť na sociálny odbor do zariadenia opatrovateľskej služby SsmT na ul. Piaristickej č. 42 v Trenčíne. Následne žiadosť evidujeme v evidencii čakateľov do nášho zariadenia opatrovateľskej služby SsmT a v prípade voľného miesta je žiadateľ vyzvaný k nástupu. Zároveň si naši klienti podávajú žiadosť do iného sociálneho zariadenia na dobu neurčitú vzhľadom k tomu, že v našom zariadení sú umiestnení len na dobu určitú s možnosťou predĺženia.

Druh pobytu :   N e p r e t r ž i t á    p  r  e  v  á  d  z k  a

Dĺžka pobytu:  pol roka

Kontakt : tel.: 032/ 64 024 63,

Mgr. Jana Fruhbauerová –  jana.fruhbauerova@ssmtn.sk,  0911 041 774

Kapacita: 57 klientov

 O nás

V zariadení opatrovateľskej služby Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. ( ďalej len SsmT“ ) na ul. Piaristickej č. 42 v Trenčíne sa na oddelení nepretržitej prevádzky sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej nemožno poskytnúť napríklad opatrovateľskú službu v prirodzenom rodinnom prostredí. V Zariadení opatrovateľskej služby na oddelení s nepretržitou prevádzkou sa poskytuje 24-hodinvá zdravotná a opatrovateľskú starostlivosť, odborné činnosti : pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu ako aj ošetrovateľskú starostlivosť. Ďalšie činnosti sú obslužné: ubytovanie stravovanie upratovanie pranie žehlenie a údržba šatstva, ďalšie činnosti utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí. Ubytovanie na tomto druhu pobytu ponúkame na troch poschodiach a to v dvojlôžkových izbách, kapacitu máme 57 miest. Stravovanie máme zabezpečované dodávateľsky, našim personálom je strava podávaná klientom na každom poschodí v kuchynkách a následne podľa potreby k lôžku alebo klientom schopným chôdze v jedálni. Upratovanie sa v zariadení vykonáva denne, podľa sanitačného programu. V zariadení máme vlastnú práčovňu a o osobné šatstvo našich klientov sa staráme priamo v zariadení opatrovateľskej služby.

Podmienky poskytovania sociálnej služby v našom zariadení, výšku a spôsob úhrady za sociálnu službu upravuje zmluva o poskytovaní tejto sociálnej služby, ktorá sa uzatvára v deň prijatia klienta medzi poskytovateľom sociálnej služby a prijímateľom sociálnej služby. Výška úhrady je  určená  podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 8/2016, o sociálnych službách a úhradách za poskytované  sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva  v Trenčíne  č. 590 zo dňa 8.6.2016, ktoré nadobúda účinnosť 1.7.2016. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby sa uzatvára s prijímateľom na pol roka, resp. na tri mesiace.

V priebehu poskytovania sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby je  klient povinný podať žiadosť o poskytovanie sociálnej služby do zariadenia sociálnych služieb na dobu neurčitú( Zariadenie pre seniorov, špecializované zariadenie , ap.)

Komplexnú 24-hodinovú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť zabezpečuje tím odborne vzdelaných zdravotníckych pracovníkov, opatrovateliek , sanitárov a rehabilitačných pracovníkov.

Kvalifikovaný personál je garanciou profesionálneho a individuálneho poskytovania starostlivosti a pomoci pri sebaobslužných činnostiach, hygiene, podávaní stravy, polohovaní, v prípade potreby sprevádzanie na vyšetrenia.