Zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov

 

Sídlo:                                      Lavičková 10, 911 08 Trenčín

Organizačné zaradenie:        organizačná zložka Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o.

 

Kontakty:

ivana.hudecova@ssmtn.sk     – vedúca zariadenia

katarina.sediva@ssmtn.sk      – sociálna pracovníčka

mailto:terezia.kascakova@ssmtn.skterezia.kascakova@ssmtn.sk  – sociálna pracovníčka

telefón:

032/652 73 49 – kancelária sociálnych pracovníčok

0904 631 736  – vedúca zariadenia pre seniorov

 

O nás:

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov /§ 35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z./.

Zariadenie pre seniorov tvorí jedna päťposchodová budova nachádzajúca sa na začiatku sídliska Juh v Trenčíne. Klienti – prijímatelia sociálnej služby sú ubytovaní v jednolôžkových, dvojlôžkových a trojlôžkovej, prípadne štvorlôžkovej izbe. Obytné miestnosti majú vlastné sociálne zariadenia a sú vybavené nábytkom, pripojením na TV a internet. Pre klientov je k dispozícii spoločenská miestnosť, knižnica a rehabilitačno – masážne lôžko. Pri budove sa nachádza záhrada s terasou a altánkom.

 

V zariadení pre seniorov sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečuje záujmová činnosť. V zariadení pre seniorov sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje zariadenie pre seniorov ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22 zákona č. 448/2008 Z. z.

Pri poskytovaní sociálnej služby na odbornej úrovni personál zariadenia pre seniorov prihliada na individuálne potreby klienta, aktivizuje klienta podľa jeho schopností a možností, spolupracuje s rodinou, mestom/obcou a komunitou a to so súhlasom klienta pri rešpektovaní jeho osobných cieľov, potrieb, schopností a zdravotného stavu.

Pred nástupom do zariadenia pre seniorov predkladá občan potrebné aktuálne lekárske potvrdenia o zdravotnom stave.

 

Kapacita:

Zariadenie pre seniorov má kapacitu 74 prijímateľov sociálnej služby, ktorým je poskytovaná celoročná pobytová forma sociálnej služby. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby, ktorú medzi sebou uzatvárajú poskytovateľ a prijímateľ sociálnej služby sa uzatvára na čas neurčitý.

 

 

 

Záujmová činnosť:

Zariadenie pre seniorov zabezpečuje spoločenské aktivity a záujmovú činnosť pre svojich klientov a to na základe mesačného plánu záujmovej činnosti, ako aj organizovania podujatí na základe aktuálnych ponúk. Podporujeme tvorivú činnosť klientov na pravidelných tvorivých dielňach a obľúbené sú aj väčšie posedenia, ako fašiangové posedenie, posedenie ku Dňu matiek, varenie gulášu v záhrade, októbrové posedenie k Mesiacu úcty k starším, predvianočné posedenie.

 

 

Výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu:

Výška úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadení pre seniorov je určená podľa Prílohy č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Trenčín č. 8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín. Úhrada za poskytnutú sociálnu službu sa stanovuje v úhrnnej mesačnej čiastke pozostávajúcej z:

– úhrady za odborné činnosti, ktorými sú pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia a ošetrovateľská starostlivosť

– úhrady za obslužné činnosti, ktorými sú ubytovanie, stravovanie, upratovanie a pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

Na základe evidencie poskytnutých činností je prijímateľovi sociálnej služby každý mesiac vystavený výpočtový list.

Postup pri poskytovaní sociálnej služby:

Občan si podľa miesta trvalého pobytu podá na príslušný mestský/obecný úrad písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktorej súčasťou je potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti /zmluvného ošetrujúceho lekára/ o zdravotnom stave.

Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku mesto/obec vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu mesto/obec v zmysle § 80 písm. c/ zákona č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych službách a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.

Ak má žiadateľ záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov poskytovanej prostredníctvom mestskej rozpočtovej organizácie Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o., podá písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovanie sociálnej služby spolu s prílohami osobne alebo poštou na adresu:

Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.

Piaristická 42

911 01 Trenčín