Zariadenie opatrovateľskej služby

1. V zariadení opatrovateľskej služby ( ďalej len „ ZOS“) poskytujeme sociálnu službu na určitý
čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3
zákona, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v prirodzenom rodinnom prostredí.

2. V ZOS poskytujeme :

a) odborné činnosti:
1.pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2.sociálne poradenstvo,
3.sociálna rehabilitácia,
4.ošetrovateľská starostlivosť,
b) obslužné činnosti:
1.ubytovanie,
2.stravovanie,
3.upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
c) ďalšie činnosti:
1. vytvárame podmienky na úschovu cenných vecí

3. Podmienky poskytovania sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby, výšku a spôsob
úhrady za sociálnu službu upravuje zmluva o poskytovaní tejto sociálnej služby, ktorá sa
uzatvára medzi poskytovateľom sociálnej služby a prijímateľom sociálnej služby

Forma sociálnej služby

1. Ambulantná forma sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá dochádza, je
sprevádzaná alebo je dopravovaná do miesta poskytovania sociálnej služby. Táto forma
sociálnej služby sa poskytuje na oddelení denného pobytu.

2. Pobytová forma sociálnej služby sa poskytuje ak súčasťou sociálnej služby je ubytovanie.
Pobytová sociálna služba sa poskytuje ako celoročná sociálna služba alebo týždenná sociálna
služba.

Celoročná sociálna služba sa poskytuje formou :
a) umiestnenia na oddelení s nepretržitou prevádzkou,
b) umiestnenia na celoročnom pobyte s opatrovateľskou službou,
c) umiestnenia na týždennom pobyte.