COVID – 19

ROK 2022

Rok 2022 sme začali ešte v karanténe v Zariadení opatrovateľskej služby, karanténa bola zrušená  10.1.2022.

Vzhľadom k pretrvávajúcej epidemiologickej situácií sa návštevy v pobytových zariadeniach SSMTN riadia aktuálnym covidovým semaforom .

Režim návštev v Zariadení opatrovateľskej služby, ul. Piaristická 42, Trenčín

Platný od 18.1.2022

Priestor pre návštevy, ktoré spĺňajú odporúčané podmienky Ø  Preferovať realizáciu návštevy vo vonkajších priestoroch – altánok, záhrada

Ø  Vo vnútorných priestoroch : v spoločenskej miestnosti   po 14,00 hod.

Ø  chodba pred oddelením po 14,00 hod.

Ø  izba klienta  – len v prípade imobilných klientov

Dĺžka návštevy Ø  Max. 30 minút v exteriéry

Ø  Max. 15 minút v interiéry

Počet návštevníkov u 1 klienta Ø  Exteriér – max . 2 osoby

Ø  Interiér – max. 1 osoba

Ø  Max. jedna návšteva na izbe

Ohlasovanie návštevy  

Ø  Návštevník musí návštevu ohlásiť vopred a dohodnúť si termín z dôvodu potreby zorganizovania návštevy a hygienických opatrení

Ø  Neohlásené návštevy budú vybavené v návštevných hodinách len v prípade, ak sa termín návštevy nebude prekrývať s termínom ohlásenej návštevy.

Ø  Prednosť majú ohlásené návštevy

Ø  Návšteva sa povoľuje iba osobám, ktoré spĺňajú podmienky pre návštevníkov

Kontaktná osoby pre návštevy Službukonajúci informátor , resp. personál  kontakt 032/652 15 81,

 

Návštevné hodiny  Denne  od 14.00 hod. do 17.00 hod.
 

Všeobecné informácie o návštevách

www.ssmtn.sk

032/652 15 81,

 

Pravidlá pre priebeh návštev

Oznámenie návštevy Návštevník musí návštevu ohlásiť vopred,

dohodnúť si termín z dôvodu potreby zorganizovania návštevy a hygienických opatrení

 

Vstupná kontrola návštevy Ø  Každému návštevníkovi vykoná poverený pracovník  antigénový test na COVID-19 – bez uplatnenia výnimky z testovania, ( ak sa návšteva preukáže negatívnym testom z daného dňa, testovanie na mieste sa nerobí)

Ø  Návšteva musí prísť do zariadenia 10 minút pred samotnou návštevou, aby bolo možné zorganizovať administratívne úkony a testovanie

Ø  Realizácia návštevy je možná  len s negatívnym výsledkom testu

Ø  Vstup len so správne nasadeným respirátorom

Ø  Návštevník si vydezinfikuje ruky

Ø  Vypíše “Čestné vyhlásenie pre návštevy”,

Ø  zamestnanec skontroluje splnenie podmienok pre vstup

Ø  Kontrola zdravotného stavu návštevy (meranie teploty)

Miesto pre návštevy Návštevy môžu byť realizované len v priestoroch vyhradených pre návštevy :

Ø  preferovať realizáciu návštev vo vonkajších priestoroch : v altánku alebo v záhrade

Ø  vo vnútorných priestoroch v spoločenskej miestnosti alebo izbe klienta – len u imobilných klientov

 

Podmienky pre návštevy Ø  Neohlásené návštevy budú vybavené v návštevných hodinách len v prípade, ak sa termín návštevy nebude prekrývať s termínom ohlásenej návštevy.

Ø  Prednosť majú ohlásené návštevy

Ø  Návštevník používa po celý čas respirátor, klient respirátor

Ø  Podávanie stravy a nápojov nie je počas návštevy povolené

Ø  Dodržiavať vzájomnú vzdialenosť fyzických osôb

Ø  Návšteva sa nepovoľuje osobám, ktoré nespĺňajú uvedené podmienky:

používanie respirátora, negatívny výsledok antigénového testu, vydezinfikovanie rúk, splnenie podmienok podľa ”Čestného vyhlásenia”, dodržiavanie režimu návštev

Po ukončení návštevy Ø  Klient si vydezinfikuje ruky

Ø   Po každej návšteve musí byť priestor dezinfikovaný (dotykové plochy)

 

Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní uvedených podmienok si štatutárny zástupca SSMTN vyhradzuje možnosť zmeniť návštevy opätovne a to aj plošne alebo v niektorých dňoch alebo pre konkrétneho návštevníka, ktorý nedodržiava podmienky stanovené v Pláne a režime návštev.

 

 

 

ROK 2021

NOVEMBER 2021 – Zariadenie opatrovateľskej služby

Od 12.11.2021 bolo ZOS v karanténe na základe rozhodnutia RUVZ v Trenčíne č. 2021/06759-003 z dôvodu pozitívneho testu klientky tohto zariadenia.  V tom čase bolo v zariadení 117 klientov.

Do prevádzky zariadenia vstúpili obmedzujúce opatrenia, ktoré sa týkali zamestnancov aj klientov.  Zariadenie bolo rozdelené do jednotlivých zón a  zamestnanci boli pridelení na jednotlivé poschodia.

Návštevy boli povolené len klientom mimo karantény. Bohužiaľ v obmedzenom režime strávili niektorí naši klienti aj Vianočné sviatky.

Posledný pozitívny test sme zaznamenali 28.12.2021, karanténu ukončila 6.1.2022.

Od 7.1.2022 nám RUVZ odvolal nariadenú karanténu.

JÚN 2021 – AKTUALNE ZMENY V ORGANIZOVANÍ NÁVŠTEV

Návštevy v  Zariadení pre seniorov, ul. Lavičkova 10, Trenčín ( bytoví klienti) sú povolené aj na izby klientov za podmienky, že okres Trenčín je v žltej   lebo zelenej fáze COVID automatu.

DODATOK   č . 5 K DOMÁCEMU PORIADKU ZPS

Plán a režim návštev v ZPS Trenčín, Lavičková 10, určený po vyhodnotení rizika zanesenia nákazy do ZPS s ohľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu platný od 28.6.2021.

Návštevy príbuzných a blízkych osôb klientov ZPS sa realizujú v súlade s aktuálnymi podmienkami uvedenými vo Vyhláške Úradu Verejného zdravotníctva SR, s pandemickým plánom, so semaformi pre jednotlivé druhy sociálnych služieb a v súlade s krízovým plánom ZPS.

Okres Trenčín sa musí nachádzať v žltej alebo zelenej fáze Covid automatu

  1. PRAVIDLÁ REŽIMU NÁVŠTEV – AKTUALIZÁCIA
  LEŽIACE ODDELENIE

(1.posch.)

 BYTOVÍ KLIENTI

(2., 3., 4. a 5.posch.)

Priestory vyhradené pre návštevy 1.       Externý priestor pri ZPS – areál, záhrada.                 Každá návšteva musí mať na tvári rúško.

2.       Izba klienta – každá návšteva na izbe klienta musí mať na tvári rúško.

3.       Interný priestor – terasa, spoločenská miestnosť – každá návšteva musí mať na tvári rúško.

1.       Externý priestor pri ZPS – areál, záhrada.

Každá návšteva musí mať na tvári

rúško.

2.       Izba klienta – každá návšteva na izbe klienta musí mať na tvári rúško.

3.       Interný priestor – terasa, spoločenská miestnosť – každá návšteva musí mať na tvári rúško.

Dĺžka trvania návštevy Bez obmedzenia Bez obmedzenia
Počet návštevníkov u jedného klienta Max. 3 osoby Max. 3 osoby
Kto nemôže  navštíviť klienta ·         návšteva sa nepovoľuje osobám chorým alebo podozrivým na ochorenie COVID-19 a osobám s cestovateľskou anamnézou v posledných 14 dňoch pred návštevou

·         osobám podliehajúcim karanténnym opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19 a v prípade príznakov akútneho respiračného ochorenia alebo zvýšenej teploty

·         návšteva sa nepovoľuje osobám chorým alebo podozrivým na ochorenie COVID-19 a osobám s cestovateľskou anamnézou v posledných 14 dňoch pred návštevou

·         osobám podliehajúcim karanténnym opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19 a v prípade príznakov akútneho respiračného ochorenia alebo zvýšenej teploty

 

Kontaktná osoba pre objednanie návštevy • hlavná sestra ZPS

   tel. číslo: 0914 383 780

·         sestry ZPS

tel. číslo: 032/652 73 50

• čas a termín návštevy je potrebné dohodnúť v prac. dňoch telefonicky min. deň vopred v čase od 07.00 hod. do 15,00 hod.

·         sociálne pracovníčky ZPS

·         tel. číslo: 0903 975 166

                         0902 911 210

• čas a termín návštevy je potrebné dohodnúť v prac. dňoch telefonicky min. deň vopred v čase od 07.00 hod. do 15,00 hod.

 

Návštevné hodiny Po predchádzajúcej dohode s hlavnou sestrou ZPS, alebo službukonajúcim zdravotníckym personálom. V odporúčanom čase od 8,00 – 20,00 hod., podľa dohody s klientom a v súlade s Domácim poriadkom.

2.Pravidlá pre priebeh návštevy – všeobecné pravidlá pre internú bezpečnosť počas návštevy:

Vstupná kontrola • vstup do ZPS bude umožnený návšteve len s prekrytými hornými dýchacími cestami, rúško/respirátor je návšteva povinná mať po celý čas pobytu v areáli ZPS

• pri vstupe do interných priestorov musí byť použitý dezinfekčný prípravok na ruky, ZPS zabezpečí dezinfekciu na ruky ako aj dezinfekciu návštevných a priľahlých priestorov

• návšteve bude pri vstupe do ZPS zmeraná a zaznamenaná telesná teplota

návšteva vypíše tlačivo „ Čestné vyhlásenie“ pri vstupe do ZPS

• návšteva sa zapíše do „Knihy návštev“ v ZPS

Každý návštevník sa preukáže:

1.       zaočkovaní klienti – návšteva sa nemusí preukazovať žiadnym dokladom

2.       nezaočkovaní klienti – návšteva sa preukazuje:

– negatívnym testom podľa SDPT SARS-CoV-2 pri vstupe /RT-PCR alebo LAMP test nie starší ako 72 hod., AG test nie starší ako 24 hod./ ak nemajú potvrdenie o kompletnom zaočkovaní alebo o prekonaní COVID-19 podľa platných výnimiek, alebo

dokladom o zaočkovaní, pričom v čase návštevy sú zaočkovaní mRNA vakcínou – viac ako 14 dní po druhej dávke, alebo vektorou vakcínou – viac ako 4 týždne po prvej dávke, alebo

potvrdením o prekonaní COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, resp. boli zaočkovaní prvou dávkou ľubovoľnej vakcíny do 180 dní od prekonania ochorenia a v čase návštevy je to viac ako 14 dní po prvej dávke.  

Podmienky pre návštevníkov V prípade návštevy na izbe klienta /ležiace oddelenie/ musia byť splnené tieto podmienky: 1/ návšteva je vopred dohodnutá s hlavnou sestrou, alebo službukonajúcim zdravotníckym personálom,  2/ v prípade spolubývajúceho klienta, ktorý nie je zaočkovaný, musí návšteva predložiť jedno z vyššie uvedených potvrdení.

Návšteva je povinná riadiť sa pokynmi službukonajúceho personálu a/alebo pracovníka vrátnice.

Návštevník, zamestnanec prichádzajúci do kontaktu s ním, ako aj navštevovaný klient má počas celej doby návštevy vhodne prekryté horné dýchacie cesty.  Toto sa nevzťahuje na klientov, u ktorých to vzhľadom na ich znevýhodnenie nie je možné alebo žiadúce.

• Počas návštevy je doporučené dodržiavať primeraný odstup.

Dotyky počas návštevy nie sú odporúčané a je odporúčaný tiež sociálny dištanc, t.j. vzájomná vzdialenosť osôb (min. 2 m).

Tovar v taške pre klientov počas návštevy je možné priniesť, návšteva ho odovzdá službukonajúcemu personálu, alebo na vrátnicu a po vykonanej dezinfekcii bude neskôr odovzdaný klientovi.

• Minimalizovať kontakt ostatných klientov s „cudzími“ návštevníkmi, t.j. počas návštevy by mal byť na izbe na ležiacom oddelení iba navštevovaný klient. Toto platí, iba ak to zdravotný stav ostatných klientov bývajúcich na izbe umožňuje.

• Ak sa u návštevníka kedykoľvek po dobu 14 – dní po ukončenej návšteve objavia príznaky nákazy ochorením COVID – 19, bezodkladne o tom informuje ZPS

·         určený pracovník ZPS má právo skontrolovať, či návšteva dodržiava všetky podmienky návštevy /najmä R-O-R/

·         koniec návštevy návštevník ohlási na vrátnici, v prípade ležiaceho oddelenia aj službukonajúcemu zdravotníckemu personálu

·         v prípade, že návštevník odmieta dodržiavať nastavené hygienické a organizačné opatrenia v ZPS, má poskytovateľ možnosť návštevu ukončiť.

Po ukončení návštevy • V návštevných priestoroch sa zabezpečí pravidelné vetranie, ktoré je základným preventívnym opatrením. V teplom počasí sa vetrá aj počas návštevy.

• Po každej návšteve na izbe klienta musí byť priestor dezinfikovaný (stoly, stoličky, kľučky, sociálne zariadenie, dotykové plochy…)

• Zodpovednosť: službukonajúci personál.

Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní uvedených podmienok si štatutárny zástupca SSMTN  vyhradzuje možnosť obmedziť návštevy opätovne a to aj plošne alebo v niektorých dňoch alebo pre konkrétneho návštevníka, ktorý nedodržiava podmienky stanovené v tomto  Pláne a režime návštev. Týmto dodatkom č. 5 k Domácemu poriadku ZPS sa ruší dodatok č. 4  k Domácemu poriadku ZPS. Dodatok č. 5 k Domácemu poriadku ZPS je časovo obmedzený a nadobúda platnosť  dňa 28.6.2021.

 Plán a režim návštev v ZPS TN-28.6.2021 do odvolania

V pobytových zariadeniach ZOS aj v ZPS sme umožnili  návštevy pre klientov.  Organizácia návštev má určité pravidlá, preto  návštevníkov žiadame aby  ich rešpektovali.

 

APRÍL 2021        –      Podmienky návštev  – 042021

Pevne veríme, že , epidemiologická  situácia sa sa bude zlepšovať a postupne sa vrátime k pôvodným postupom.

 

ROK 2020

Aktuálne oznamy  k zákazu návštev v pobytových zariadeniach Sociálnych služieb  mesta Trenčín, m.r.o. a nové opatrenia platné od 22.9.2020.

Na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie v okrese Trenčín a na základe  opatrenia vydaného  Rozhodnutím RÚVZ Trenčín č. RUVZ/2020/04555-002 zo dňa 18.9.2020  platí  zákaz návštev v interiérových priestoroch Zariadenia opatrovateľskej služby, Piaristická 42, Trenčín  a Zariadenia pre seniorov, ul. Lavičkova10, Trenčín, s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania chorým a návštev klientov v terminálnom štádiu.

Ďalšie opatrenia platné od 22.9.2020 do 5.10.2020 :

  1. Návštevy  v ZOS sa realizujú v zmysle Plánu a režimu návštev v ZOS – dodatok č. 2 k domovému poriadku. Zmeny sú zvýraznené  zelenou farbou.  Návštevy v ZPS sa realizujú v zmysle Plánu a režimu návštev v ZPS – dodatok č. 1 k domovému poriadku. Všetky návštevy v interiéri zariadení ZOS na Piaristickej ulici  a ZPS na Lavičkovej ulici sú v zmysle opatrení RÚVZ zakázané. Návštevy sa môžu zdržiavať len v exteriéri (1 klient/max. 2 osoby nad 15 rokov, max. 15 minút). Na vrátnici zariadenia každá návšteva vypíše čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.
  2. Návštevníci, ktorí boli v 14 dňoch pred návštevou v ZOS a ZPS vycestovaní v krajine, ktorá je Úradom verejného zdravotníctva označená ako „riziková krajina“, sú povinní preukázať sa negatívnym výsledkom PT-PCR testu na ochorenie COVID-19 realizovaným v zmysle platných usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR. 
  3. Každá návšteva musí byť vopred nahlásená, aby bolo možné splniť predpísané protiepidemiologické opatrenia – dezinfekcia lavičiek, vstupného priestoru atď.
  4. Každá návšteva exteriéru ZOS a ZPS  (a vo výnimočných a vopred odkonzultovaných prípadoch  v zmysle vyššie uvedeného rozhodnutia RÚVZ Trenčín aj interiéru ZOS a ZPS ) je povinná dodržiavať pokyny „Plánu a režimu návštev v ZOS“, resp. „Plánu a režimu návštev v ZPS“ vydaných riaditeľkou SSMTN, ktorý je k dispozícii na prečítanie na  vstupných dverách zariadenia.  Opustenie areálu zariadenia klienta  s návštevou sa dôrazne neodporúča.
  5. Všetky pracovné aktivity klientov mimo ZOS a ZPS  sú až do odvolania pozastavené.
  6. Opustenie zariadenia a svojvoľný odchod prijímateľa sociálnych služieb počas tohto obdobia sa dôrazne neodporúča.
  7. Až do odvolania nie je možné dočasné opustenie ZOS a ZPS  do domáceho prostredia.
  8. Návštevy lekára a nevyhnutné návštevy inštitúcií budú realizované len v sprievode zamestnanca zariadenia.
  9. Nevyhnutné nákupy pre klientov zabezpečujú zamestnanci ZOS a ZPS vo svojej réžii.

Týmto prosíme príbuzných klientov, aby nám v tejto neľahkej dobe pomohli, aby sami zabezpečovali čo najviac nákupov pre svojich blízkych (našich klientov) a nákupy im odovzdali v rámci návštev.  Zároveň ich prosíme, aby dodržiavali všetky hygienicko-bezpečnostné opatrenia, hlavne  pravidlo R-O-R: rúško – odstup- ruky   a chránili tak nielen seba, ale aj našich klientov.

 Ďakujeme.

Plán a režim návštev v ZOS Trenčín -22 9 202 – 5 10 2020

Plán a režim návštev v ZPS Trenčín -22 9 202 – 5 10 2020

 

Na základe vydaného opatrenia RUVZ v Trenčíne platí  od 19.8.2020 do 31.8.2020 zákaz návštev v Zariadení opatrovateľskej služby a v Zariadení pre seniorov .

 

Od 23.7.2020 je zmenený režim návštev v Zariadení opatrovateľskej služby, ul. Piaristická 42, Trenčín.

Žiadame všetkých príbuzných a priateľov našich klientov, aby rešpektovali opatrenia platné v ZOS. Službukonajúci personál na vrátnici poskytne informácie  o možnosti realizácie návštevy v ZOS.

Kontakt :032/6402463, 032/6521581

Plán a režim návštev v ZOS Trenčín

Uvoľňovanie opatrení po karanténe

Karanténa v Zariadení opatrovateľskej služby, ul. Piaristická 42 je dňom 22.07.2020  rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne zrušená. Klient zariadenia mal  dva negatívne testy na COVID- 19. Všetci ostatní klienti a zamestnanci sú v poriadku. V platnosti zostávajú niektoré opatrenia.

zrušenie karantény

Aktuálne oznámenie:  Od  8.7.2020 bolo vykonaných 134 testov na výskyt COVID – 19 medzi zamestnancami ZOS a klientmi. Výsledky  všetkých testov sú negatívne. testovanie na šiesty deň – výsledky testov sú negatívne, testovanie na štrnásty deň –  výsledky testov negatívne.

Od 8.7.2020 je Zariadenie opatrovateľskej služby rozhodnutím RUVZ č. 2020/33/64-002 v  karanténe, predbežná karanténa je stanovená 14 dní.  Karanténa je určená na základe pozitívneho testu na ochorie Covid – 19 u jedného klienta ZOS zisteného dňa 7.7.2020.

V zariadení sú zavedené opatrenia na ochranu zdravia  našich klientov,  prevádzka je v krízovom režime, opatrovateľské a ošetrovateľské služby sú poskytované v štandardnom  nastavení, obmedzené sú sociálne kontakty medzi klientmi, je vydaný zákaz návštev, zákaz prijímania nových klientov,  klienti majú obmedzený pohyb mimo areálu.

Ďakujeme všetkým za podporu.

Zákaz návštev

Uvoľňovanie opatrení od 1.7.2020 je momentálne pozastavené.

Uvoľňovanie opatrení 01072020 ZOS

 

 

Krízový plán ZOS zv

Krízový plán ZPS zv

Krízový plán NDC a Nocľaháreň zv

1 preventívne opatrenie

2 preventívne opatrenie

3 preventívne opatrenie

4 preventívne opatrenie

5 preventívne opatrenie

6 preventívne opatrenie návštevy ZOS

7 preventívne opatrenie návštevy ZPS

8 preventívne opatrenie .

 

Poďakovanie

ďakujeme spoločnosti

Kaufland Slovensko a.s., pobočka Trenčín,

Trenčianske minerálne vody, a.s.,

Smoker NOBA, s.r.o. za potravinovú pomoc pre našich klientov ( ovocie, zelenina, trvanlivé potraviny, minerálne vody)

Organizátorom projektu

Kto pomôže Slovensku, Nadácie Tatrabanky a všetkým fyzickým osobám, ktoré nám poskytli ochranné pracovné prostriedky a finančné dary na výdavky spojené s opatreniami na zabránenie šíreniu COVID -19.