COVID – 19

ROK 2021

ZMENA   – POVOLENÉ NÁVŠTEVY.

V pobytových zariadeniach ZOS aj v ZPS sme umožnili  návštevy pre klientov.  Organizácia návštev má určité pravidlá, preto  návštevníkov žiadame aby  ich rešpektovali. +

Postup pri realizácii návštevy v ZOS  je v nasledovnom súbore:

Podmienky návštev  – 042021

Pevne veríme, že , epidemiologická  situácia sa sa bude zlepšovať a postupne sa vrátime k pôvodným postupom.

 

 

 

ROK 2020

Aktuálne oznamy  k zákazu návštev v pobytových zariadeniach Sociálnych služieb  mesta Trenčín, m.r.o. a nové opatrenia platné od 22.9.2020.

Na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie v okrese Trenčín a na základe  opatrenia vydaného  Rozhodnutím RÚVZ Trenčín č. RUVZ/2020/04555-002 zo dňa 18.9.2020  platí  zákaz návštev v interiérových priestoroch Zariadenia opatrovateľskej služby, Piaristická 42, Trenčín  a Zariadenia pre seniorov, ul. Lavičkova10, Trenčín, s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania chorým a návštev klientov v terminálnom štádiu.

Ďalšie opatrenia platné od 22.9.2020 do 5.10.2020 :

  1. Návštevy  v ZOS sa realizujú v zmysle Plánu a režimu návštev v ZOS – dodatok č. 2 k domovému poriadku. Zmeny sú zvýraznené  zelenou farbou.  Návštevy v ZPS sa realizujú v zmysle Plánu a režimu návštev v ZPS – dodatok č. 1 k domovému poriadku. Všetky návštevy v interiéri zariadení ZOS na Piaristickej ulici  a ZPS na Lavičkovej ulici sú v zmysle opatrení RÚVZ zakázané. Návštevy sa môžu zdržiavať len v exteriéri (1 klient/max. 2 osoby nad 15 rokov, max. 15 minút). Na vrátnici zariadenia každá návšteva vypíše čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.
  2. Návštevníci, ktorí boli v 14 dňoch pred návštevou v ZOS a ZPS vycestovaní v krajine, ktorá je Úradom verejného zdravotníctva označená ako „riziková krajina“, sú povinní preukázať sa negatívnym výsledkom PT-PCR testu na ochorenie COVID-19 realizovaným v zmysle platných usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR. 
  3. Každá návšteva musí byť vopred nahlásená, aby bolo možné splniť predpísané protiepidemiologické opatrenia – dezinfekcia lavičiek, vstupného priestoru atď.
  4. Každá návšteva exteriéru ZOS a ZPS  (a vo výnimočných a vopred odkonzultovaných prípadoch  v zmysle vyššie uvedeného rozhodnutia RÚVZ Trenčín aj interiéru ZOS a ZPS ) je povinná dodržiavať pokyny „Plánu a režimu návštev v ZOS“, resp. „Plánu a režimu návštev v ZPS“ vydaných riaditeľkou SSMTN, ktorý je k dispozícii na prečítanie na  vstupných dverách zariadenia.  Opustenie areálu zariadenia klienta  s návštevou sa dôrazne neodporúča.
  5. Všetky pracovné aktivity klientov mimo ZOS a ZPS  sú až do odvolania pozastavené.
  6. Opustenie zariadenia a svojvoľný odchod prijímateľa sociálnych služieb počas tohto obdobia sa dôrazne neodporúča.
  7. Až do odvolania nie je možné dočasné opustenie ZOS a ZPS  do domáceho prostredia.
  8. Návštevy lekára a nevyhnutné návštevy inštitúcií budú realizované len v sprievode zamestnanca zariadenia.
  9. Nevyhnutné nákupy pre klientov zabezpečujú zamestnanci ZOS a ZPS vo svojej réžii.

Týmto prosíme príbuzných klientov, aby nám v tejto neľahkej dobe pomohli, aby sami zabezpečovali čo najviac nákupov pre svojich blízkych (našich klientov) a nákupy im odovzdali v rámci návštev.  Zároveň ich prosíme, aby dodržiavali všetky hygienicko-bezpečnostné opatrenia, hlavne  pravidlo R-O-R: rúško – odstup- ruky   a chránili tak nielen seba, ale aj našich klientov.

 Ďakujeme.

Plán a režim návštev v ZOS Trenčín -22 9 202 – 5 10 2020

Plán a režim návštev v ZPS Trenčín -22 9 202 – 5 10 2020

 

Na základe vydaného opatrenia RUVZ v Trenčíne platí  od 19.8.2020 do 31.8.2020 zákaz návštev v Zariadení opatrovateľskej služby a v Zariadení pre seniorov .

 

Od 23.7.2020 je zmenený režim návštev v Zariadení opatrovateľskej služby, ul. Piaristická 42, Trenčín.

Žiadame všetkých príbuzných a priateľov našich klientov, aby rešpektovali opatrenia platné v ZOS. Službukonajúci personál na vrátnici poskytne informácie  o možnosti realizácie návštevy v ZOS.

Kontakt :032/6402463, 032/6521581

Plán a režim návštev v ZOS Trenčín

Uvoľňovanie opatrení po karanténe

Karanténa v Zariadení opatrovateľskej služby, ul. Piaristická 42 je dňom 22.07.2020  rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne zrušená. Klient zariadenia mal  dva negatívne testy na COVID- 19. Všetci ostatní klienti a zamestnanci sú v poriadku. V platnosti zostávajú niektoré opatrenia.

zrušenie karantény

Aktuálne oznámenie:  Od  8.7.2020 bolo vykonaných 134 testov na výskyt COVID – 19 medzi zamestnancami ZOS a klientmi. Výsledky  všetkých testov sú negatívne. testovanie na šiesty deň – výsledky testov sú negatívne, testovanie na štrnásty deň –  výsledky testov negatívne.

Od 8.7.2020 je Zariadenie opatrovateľskej služby rozhodnutím RUVZ č. 2020/33/64-002 v  karanténe, predbežná karanténa je stanovená 14 dní.  Karanténa je určená na základe pozitívneho testu na ochorie Covid – 19 u jedného klienta ZOS zisteného dňa 7.7.2020.

V zariadení sú zavedené opatrenia na ochranu zdravia  našich klientov,  prevádzka je v krízovom režime, opatrovateľské a ošetrovateľské služby sú poskytované v štandardnom  nastavení, obmedzené sú sociálne kontakty medzi klientmi, je vydaný zákaz návštev, zákaz prijímania nových klientov,  klienti majú obmedzený pohyb mimo areálu.

Ďakujeme všetkým za podporu.

Zákaz návštev

Uvoľňovanie opatrení od 1.7.2020 je momentálne pozastavené.

Uvoľňovanie opatrení 01072020 ZOS

 

 

Krízový plán ZOS zv

Krízový plán ZPS zv

Krízový plán NDC a Nocľaháreň zv

1 preventívne opatrenie

2 preventívne opatrenie

3 preventívne opatrenie

4 preventívne opatrenie

5 preventívne opatrenie

6 preventívne opatrenie návštevy ZOS

7 preventívne opatrenie návštevy ZPS

8 preventívne opatrenie .

 

Poďakovanie

ďakujeme spoločnosti

Kaufland Slovensko a.s., pobočka Trenčín,

Trenčianske minerálne vody, a.s.,

Smoker NOBA, s.r.o. za potravinovú pomoc pre našich klientov ( ovocie, zelenina, trvanlivé potraviny, minerálne vody)

Organizátorom projektu

Kto pomôže Slovensku, Nadácie Tatrabanky a všetkým fyzickým osobám, ktoré nám poskytli ochranné pracovné prostriedky a finančné dary na výdavky spojené s opatreniami na zabránenie šíreniu COVID -19.