Nepretržitá prevádzka

Zariadenie opatrovateľskej služby

Sídlo:  Piaristická 42, Trenčín

Organizačné zariadenie: organizačná zložka Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o.

 Druh pobytu :   N e p r e t r ž i t á    p  r  e  v  á  d  z k  a

Dĺžka pobytu:  6 mesiacov 

Kontakt : tel.: 032/ 64 024 63,

Sociálne oddelenie :

Mgr. Jana Fruhbauerová , tel.: 0902 041 774, E-mail:   jana.fruhbauerova@ssmtn.sk

 

Druh pobytu :   C e l o r o č n ý   p o b y t 

Dĺžka pobytu:  12 mesiacov 

Kontakt : tel.: 032/ 64 024 63,

Sociálne oddelenie :

Mgr. Renáta Tomková , tel.: 0903 975 171, E-mail:   renata.tomkova@ssmtn.sk

 

Hlavná sestra zariadenia:

Mgr. Eva Toroniová, tel.: 0902 911 077, E-mail:   eva.toroniova@ssmtn.sk

Kapacita oddelenia:  137

 

 

Postup pri poskytovaní sociálnej služby:

1. Občan si podľa miesta trvalého pobytu podá na príslušný mestský/obecný úrad písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktorej súčasťou je potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti /zmluvného ošetrujúceho lekára/ o zdravotnom stave.

Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku mesto/obec vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu mesto/obec v zmysle § 80 písm. c/ zákona č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych službách a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.

2. Ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby poskytovanej prostredníctvom mestskej rozpočtovej organizácie Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o., podá písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovanie sociálnej služby spolu s prílohami  (Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu do zariadenia opatrovateľskej služby, posudok o odkázanosti na sociálnu službu do zariadenia opatrovateľskej služby a aktuálny výmer o dôchodku (stačí kópia) zo sociálnej poisťovne, resp. doklad o príjme )osobne alebo poštou na adresu: Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o., ul. Piaristická 42, Trenčín 911 01.

V prípade voľného miesta je žiadateľ vyzvaný k nástupu do zariadenia, ak nie je voľné miesto žiadosť evidujeme v evidencii čakateľov.

Zároveň si naši klienti podávajú žiadosť do iného sociálneho zariadenia na dobu neurčitú vzhľadom k tomu, že v našom zariadení sú umiestnení len na dobu určitú .

 O nás

V zariadení opatrovateľskej služby Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. ( ďalej len SsmT“ ) na ul. Piaristickej č. 42 v Trenčíne sa na oddelení nepretržitej prevádzky sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej nemožno poskytnúť napríklad opatrovateľskú službu v prirodzenom rodinnom prostredí. V Zariadení opatrovateľskej služby na oddelení s nepretržitou prevádzkou sa poskytuje 24-hodinvá zdravotná a opatrovateľskú starostlivosť, odborné činnosti : pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu ako aj ošetrovateľskú starostlivosť. Ďalšie činnosti sú obslužné: ubytovanie stravovanie upratovanie pranie žehlenie a údržba šatstva, ďalšie činnosti utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.

Stravovanie je zabezpečované dodávateľsky, poskytujeme racionálnu, šetriacu alebo diabetickú stravu.

Podmienky poskytovania sociálnej služby v našom zariadení, výšku a spôsob úhrady za sociálnu službu upravuje zmluva o poskytovaní tejto sociálnej služby, ktorá sa uzatvára v deň prijatia klienta medzi poskytovateľom sociálnej služby a prijímateľom sociálnej služby. Výška úhrady je  určená  podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 8/2016, o sociálnych službách a úhradách za poskytované  sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín.

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby sa uzatvára s prijímateľom na 6 mesiacov, resp. na 12 mesiacov.

V priebehu poskytovania sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby je  klient povinný podať žiadosť o poskytovanie sociálnej služby do zariadenia sociálnych služieb na dobu neurčitú( Zariadenie pre seniorov, špecializované zariadenie , ap.)

Komplexnú 24-hodinovú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť zabezpečuje tím odborne vzdelaných zdravotníckych pracovníkov, opatrovateliek , sanitárov a rehabilitačný pracovník.

V zariadení opatrovateľskej služby na oddelení celoročného pobytu sa poskytuje ubytovanie, stravovanie  a obslužné činnosti na určitý čas. Ubytovanie je poskytované v izbách typu A,  B alebo C.  Klient obýva samostatne izbu,  ktorú si po dohode s vedením SSMT môže zariadiť vlastným nábytkom.  Dve izby majú spoločnú kúpeľňu a WC.  V zariadení sa nachádza aj 15 samostatných buniek.

Zamestnanci  poskytujú seniorom pomoc pri sebaobslužných úkonoch, upratovanie, pranie,  žehlenie, ak je to potrebné dohľad nad užívaním liekov i sprievod na vyšetrenia, drobné nákupy, alebo sprevádzajú klienta pri úradných záležitostiach.

Klienti celoročného pobytu majú možnosť  navštevovať tvorivé dielne, spoločenské stretnutia, besedy i keramickú dielňu,  ktoré sa orientujú na aktívne a zmysluplné využívanie voľného času. Po dohode je k  dispozícii psychológ a rehabilitačný pracovník.