Nízkoprahové denné centrum

Nízkoprahové denné centrum

Sídlo: Nešporova 8, Trenčín

Zariadenie je organizačnou zložkou Sociálnych služieb mesta Trenčín, Piaristická 42, Trenčín

Kontakt: 032/285 80 21

mario.barinec@ssmtn.sk, 0902 901 600

michaela.ruzickova@ssmtn.sk, 0902 901 602

V Nízkoprahovom dennom centre na Nešporovej ulici č. 8 sa poskytuje sociálna služba počas dňa občanovi, ktorý nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorý nemá zabezpečené ubytovanie. NDC poskytuje pomoc a podporu sebestačným mužom a ženám ktorí dosiahli vek 18 rokov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii následkom straty bývania. Prevádzka  NDC  je otvorená v čase od 9.00 hod do 16.00 hod,  umožňuje posedenie v bezpečnom prostredí  s možnosťou využiť sociálne poradenstvo, vykonať  osobnú hygienu, pripraviť jednoduchú stravu a vykonávať záujmovú činnosť.

Sociálne poradenstvo vykonáva sociálny pracovník v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod. do 16.00 hod. Sociálny pracovník informuje klientov o ich právach, ktoré môžu využiť v každodennom živote, ich povinnostiach a o tom ako riešiť špecifické situácie (napr.: vybavovanie dokladov, sprostredkovanie kontaktov  a komunikáciu s úradmi, pomoc pri vybavovaní sociálnych dávok, pomoc pri vybavovaní osobného bankrotu) .

Sociálny pracovník ponúka klientom podporu pri hľadaní zamestnania a orientáciu na trhu práce. Umožňuje podporu  klientom v oblasti hygieny, starostlivosti o svoje  zdravie a stabilizácie psychického zdravia. Pomoc pri sprostredkovaní  kontaktu s praktickým a odborným lekárom  daného klienta.

Výška úhrady: Vstup do nízkoprahového denného centra je bezplatný. Klient platí poplatok za pranie šatstva a bieliznevo výške 0,20€/ dávka prádla .

Kapacita:  16 klientov

Cieľ  služby:  je podpora, rozvoj návykov a schopností,  ktoré napomáhajú k  začleneniu do spoločnosti a môžu výrazne znižovať dopady rizikového spôsobu života daného klienta. Klient je v NDC podporovaný k upevňovaniu vzťahov  s rodinou a komunitou.