Zariadenie pre seniorov

Sídlo:                                      Lavičková 10, 911 08 Trenčín

Organizačné zaradenie:        organizačná zložka Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o.

Kontakty:

Vedúca zariadenia: JUDr. Ivana Hudecova –  tel.: 0904 631 736

E-mail: ivana.hudecova@ssmtn.sk

Sociálne oddelenie:

Mgr. Katarína Šedivá   tel. 0903 975 166, E-mail: katarina.sediva@ssmtn.sk

Mgr. Katarína Kadáková  tel.  0902 911 210, E-mail:  katarina.kadakova@ssmtn.sk

Hlavná sestra zariadenia: 

Bc. Ivana Manová   tel.: 0914 383 780, E-mail: ivana.manova@ssmtn.sk

personál 1.poschodie: tel.: 0904 632 447

Kapacita zariadenia: 74

dĺžka pobytu: doba neurčitá

O nás:

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov /§ 35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z..

Zariadenie pre seniorov  sa nachádza na sídlisku Juh v Trenčíne. Klienti – prijímatelia sociálnej služby sú ubytovaní v jednolôžkových, dvojlôžkových alebo v  trojlôžkovej izbe. Izby majú vlastné sociálne zariadenia a sú vybavené nábytkom, pripojením na TV a internet. Pre klientov je k dispozícii spoločenská miestnosť, knižnica a rehabilitačná miestnosť. Pri budove sa nachádza záhrada s terasou a altánkom.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečuje záujmová činnosť. V zariadení pre seniorov sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje zariadenie pre seniorov ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22 zákona č. 448/2008 Z. z.

Pri poskytovaní sociálnej služby na odbornej úrovni personál zariadenia pre seniorov prihliada na individuálne potreby klienta, aktivizuje klienta podľa jeho schopností a možností, spolupracuje s rodinou, mestom/obcou a komunitou a to so súhlasom klienta pri rešpektovaní jeho osobných cieľov, potrieb, schopností a zdravotného stavu.

Pred nástupom do zariadenia pre seniorov predkladá občan potrebné aktuálne lekárske potvrdenia o zdravotnom stave.

Záujmová činnosť:

Zariadenie pre seniorov zabezpečuje spoločenské aktivity a záujmovú činnosť pre svojich klientov a to na základe mesačného plánu záujmovej činnosti, ako aj organizovania podujatí na základe aktuálnych ponúk. Podporujeme tvorivú činnosť klientov na pravidelných tvorivých dielňach a posedeniach.

 Výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu:

Výška úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadení pre seniorov je určená podľa Prílohy č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Trenčín č. 8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín v znení neskorších zmien a doplnkov. Úhrada za poskytnutú sociálnu službu sa stanovuje v úhrnnej mesačnej čiastke pozostávajúcej z:

– úhrady za odborné činnosti, ktorými sú pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia a ošetrovateľská starostlivosť

– úhrady za obslužné činnosti – ubytovanie a stravovanie

Na základe evidencie poskytnutých činností je prijímateľovi sociálnej služby každý mesiac vystavený výpočtový list.

Postup pri poskytovaní sociálnej služby:

Občan si podľa miesta trvalého pobytu podá na príslušný mestský/obecný úrad písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktorej súčasťou je potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti /zmluvného ošetrujúceho lekára/ o zdravotnom stave.

Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku mesto/obec vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu mesto/obec v zmysle § 80 písm. c/ zákona č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych službách a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.

Ak má žiadateľ záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov poskytovanej prostredníctvom mestskej rozpočtovej organizácie Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o., podá písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovanie sociálnej služby spolu s prílohami osobne alebo poštou na adresu: Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o., Piaristická 42, 911 01 Trenčín