Projekt Podpora opatrovateľskej služby v meste Trenčín

Ukončenie projektu Podpora opatrovateľskej služby” v meste Trenčín: 31.8.2020

správa o publicite 2

záverečná správa

Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. aj po ukončení projektu poskytujú opatrovateľskú službu v  počte 65 opatrovateliek a opatrovateľov na plný úväzok.

Formular_prikladov_dobrej_praxe  Sociálne služby mesta Trenčín 

V roku 2019 sa realizuje projekt “Podpora opatrovateľskej služby” v meste Trenčín  vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Dopytovo orientovaný projekt “Podpora opatrovateľskej služby” bude trvať v období od 04/2019 do 08/2020.

Hlavným cieľom tohto projektu je podpora zotrvania prijímateľa opatrovateľskej služby vo svojom prirodzenom prostredí a zníženie dopytu po inštitucionálnej starostlivosti, vytvoriť vhodné prostredie  pre zachovanie, obnovu  alebo rozvoj schopností fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život, podporovať súbeh pracovného a rodinného života  pre rodinných príslušníkov prijímateľov opatrovateľskej služby  žijúcich v spoločnej domácnosti.

PROJEKT POS

 

projekt BOKKU 1

zoznam žiadosti o preplatenie finančného príspevku a platieb z RO

https://www.esf.gov.sk/

https://www.employment.gov.sk/sk/