Ochrana osobných údajov

 

Povinné informovanie:

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).

Zodpovedná osoba v oblasti ochrany osobných údajov:

Dominik Čučhran, GET PROFI s. r. o.

Kontakt: gdpr@getprofi.sk

Pravidlá spracúvania osobných údajov a informačná povinnosť sú obsiahnuté v nasledovnom dokumente:

Povinné informovanie