Dovoz stravy

Dovoz stravy internet

 

Kontakt : tel.: 032/ 64 024 63

PhDr. Tomáš Habánik, PhD.  0903 975 176 , tomas.habanik@ssmtn.sk

V rámci sociálnej politiky Mesta Trenčín sa poskytuje služba dovoz obedov do domácnosti ako služba nad rámec zákona o sociálnych službách.

Dovoz obedov sa poskytuje fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Trenčín, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, má ťažké zdravotné postihnutie alebo pre svoj nepriaznivý zdravotný stav si nemôže zabezpečiť základné životné potreby. Podmienkou na otvorenie tejto služby je podanie Žiadosti o zabezpečenie poskytovania služby – dovoz obedov, ktorej súčasťou je vyjadrenie lekára a potrebné je doložiť aktuálny výmer o dôchodku. Dovoz obedov sa na území Mesta Trenčín poskytuje v závislosti od kapacitných a organizačných možností poskytovateľa. V prípade voľnej kapacity službu začneme poskytovať na základe podpísanej zmluvy s prijímateľom.

Prijímateľ služby dovoz obedov si zakupuje stravné lístky na Strednej odbornej škole obchodu a služieb, ul. Jilemnického 24 Trenčín u p. Novákovej na základe nami vystaveného stravovacieho preukazu. Cena za stravný lístok je 2,80 €. Uvedené stravné lístky si prijímateľ služby zakúpi na mesiac dopredu. Úhrada za dovoz obedov je určená na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 19/2019 , ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín. Prijímateľ platí za dovoz jedného obeda 0,80 €. Úhrada za službu dovoz obedov sa platí po ukončení kalendárneho mesiaca na základe skutočne odobratých obedov, najneskôr do 20. kalendárneho dňa v nasledujúcom mesiaci.

Ukončenie služby dovoz obedov je možné dohodou, výpoveďou zmluvy alebo odstúpením od zmluvy. Žiadosť o ukončenie je potrebné podať písomnou formou v mene prijímateľa .

OZNAM: 

Na základe mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky a v súvislosti s opatreniami predchádzania šírenia ochorenia COVID-19, sú školy a školské jedálne zatvorené.

O 1.4.2020 realizujeme dovoz obedov z náhradnej kuchyne  spoločnosti Gastro syst.,ul. Legionárska, cena za jeden obed( polievka a hlavný chod)je 3,40€.

Od 1.4.2020 nie je potrebné v žiadosti o dovoz stravy lekárske potvrdenie zdravotného stavu. V prípade voľnej kapacity bude služba poskytovaná všetkým žiadateľom v zmysle článku 24d, ods.2 VZN /2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.