Úhrady za poskytované služby

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2016o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín – aktualizované od 01.04.2023