Úhrady za poskytované služby

Poplatky  za jednotlivé sociálne služby poskytované prostredníctvom Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o. sú  obsahom príloh vo VZN 8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín

aktualizované od 03.05.2024

vzn8_2016_úplné znenie_03052024