Terénna opatrovateľská služba

 

Sídlo: Piaristická 42, Trenčín

Organizačné zariadenie : organizačná zložka Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o.

Druh služby: Terénna opatrovateľská služba

Kontakt: tel.032/64 024 63,

Mgr.Ivana Šutovská – ivana.sutovska@ssmtn.sk, 0902 911 277

Podmienky prijatia:

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná oprávnenej osobe, ktorá  je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II.  podľa
prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách. Je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť  a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.  Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie opatrovateľskej služby , posudok o odkázanosti, aktuálny dôchodkový výmer vydaný sociálnou poisťovňou .

O nás:

Opatrovateľská služba terénna sa poskytuje v meste Trenčín v pracovné dni  v rozsahu maximálne 7,5 hodiny – v čase od 7:00 do 15:00,  alebo 8:00 do 16:00 hodiny, prostredníctvom opatrovateliek a opatrovateľov – zamestnancov Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o.  .  Poskytovanie opatrovateľskej služby, výšku a spôsob úhrady za opatrovateľskú službu upravuje zmluva o poskytovaní tejto sociálnej služby .
Opatrovateľská služba  v teréne zabezpečuje klientom pomoc pri seba obslužných úkonoch, pomoc pri  úkonoch starostlivosti o domácnosť .  Pomáha klientom pri základných sociálnych aktivitách, ako aj môže zabezpečiť  dohľad pri úkonoch sebaobsluhy podľa  prílohy  č. 4 zákona o sociálnych službách.
Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje mesto v hodinách.
Minimálny rozsah úkonov nemôže byť nižší ako je rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti  fyzickej osoby, posúdený podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách.
Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas splnenia podmienok trvania nároku na
tento druh sociálnej služby.

Výška úhrady za opatrovateľskú službu

Výška úhrady za opatrovateľskú službu je uvedená v prílohe č. 1 VZN.  Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu hodín
poskytovanej služby v príslušnom mesiaci. Úhrada sa platí na účet Sociálnych
služieb mesta Trenčín, m.r.o. do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, po mesiaci,v ktorom bola služba poskytnutá.