Terénna opatrovateľská služba

 

Sídlo: Piaristická 42, Trenčín

Organizačné zariadenie : organizačná zložka Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o.

Druh služby: T e r é n n a    o p a t r o v a t e ľ s k á     s l u ž b a

Kontakt: tel.032/64 024 63

Mgr. Ivana Šutovská , tel.: 0902 911 277, E-mail:    ivana.sutovska@ssmtn.sk

Mgr. Zuzana Cillingová, tel.: 0911 344 561, E-mail:  zuzana.cillingova@ssmtn.sk

Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby:

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná oprávnenej osobe, ktorá  je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II.  podľa
prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách. Je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť  a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.

Postup pri poskytovaní sociálnej služby:

1. Občan si podľa miesta trvalého pobytu podá na príslušný mestský/obecný úrad písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktorej súčasťou je potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti /zmluvného ošetrujúceho lekára/ o zdravotnom stave.

Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku mesto/obec vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu mesto/obec v zmysle § 80 písm. c/ zákona č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych službách a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.

2. Ak má občan záujem o poskytovanie opatrovateľskej  služby v domácnosti poskytovanej prostredníctvom mestskej rozpočtovej organizácie Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o., podá písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovanie sociálnej služby spolu s prílohami  (Rozhodnutie o odkázanosti a posudok o odkázanosti na sociálnu službu  – opatrovateľskú službu a aktuálny výmer o dôchodku (stačí kópia) zo sociálnej poisťovne, resp. doklad o príjme )osobne alebo poštou na adresu: Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o., ul. Piaristická 42, Trenčín 911 01.

O nás:

Opatrovateľská služba terénna sa poskytuje v meste Trenčín v pracovné dni  v rozsahu maximálne 7,5 hodiny – v pracovné dni  čase od 7:00 do 15:00,  alebo 8:00 do 16:00 hodiny, prostredníctvom zamestnancov Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o.  .  Poskytovanie opatrovateľskej služby, výšku a spôsob úhrady za opatrovateľskú službu upravuje zmluva o poskytovaní tejto sociálnej služby .
Opatrovateľská služba  zabezpečuje klientom pomoc pri seba obslužných úkonoch, pomoc pri  úkonoch starostlivosti o domácnosť , pomáha  klientom pri základných sociálnych aktivitách, poskytuje dohľad.
Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje mesto v hodinách.
Minimálny rozsah úkonov nemôže byť nižší ako je rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti  fyzickej osoby, posúdený podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách.
Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas splnenia podmienok trvania nároku na
tento druh sociálnej služby.

Výška úhrady za opatrovateľskú službu

Výška úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadení pre seniorov je určená podľa  VZN Mesta Trenčín č. 8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín v znení neskorších zmien a doplnkov. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu hodín poskytovanej služby v príslušnom mesiaci. Úhrada sa platí na účet Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o. do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, po mesiaci, v ktorom bola služba poskytnutá.

Aktuálna výška poplatku za 1 hodinu opatrovateľskej služby v pracovné dni čase od 7,00 hod. do 16,00 hod. 2,70 €.