Celoročný pobyt

Druh pobytu :   C e l o r o č n ý   p o b y t

Zariadenie opatrovateľskej služby

Sídlo:  Piaristická 42, Trenčín

Organizačné zariadenie: organizačná zložka Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o.

 Podmienky prijatia:  Podmienky na prijatie k nám do zariadenia opatrovateľskej služby SsmT na ul. Piaristickej č. 42 v Trenčíne je podanie Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Uvedená žiadosť musí byť kompletne vypísaná, podpísaná žiadateľom a priložené doklady ako Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu do zariadenia opatrovateľskej služby, Posudok o odkázanosti na sociálnu službu do zariadenia opatrovateľskej služby a aktuálny výmer o dôchodku (stačí kópia) zo sociálnej poisťovne. Takto vyplnenú a skompletizovanú Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je potrené doručiť na sociálny odbor do zariadenia opatrovateľskej služby SsmT na ul. Piaristickej č. 42 v Trenčíne. Následne žiadosť evidujeme v evidencii čakateľov do nášho zariadenia opatrovateľskej služby SsmT a v prípade voľného miesta je žiadateľ vyzvaný k nástupu. Zároveň si naši klienti podávajú žiadosť do iného sociálneho zariadenia na dobu neurčitú vzhľadom k tomu, že v našom zariadení sú umiestnení len na dobu určitú s možnosťou predĺženia.

Dĺžka pobytu: 1 rok

Kontakt : tel.: 032/ 64 024 63

Mgr. Renata Tomková  – renata.tomkova@ssmtn.sk, 0903 975 171

Kapacita: 80 klientov

Počet buniek s dvoma izbami:  32

Počet samostatných buniek: 16

O nás

V zariadení opatrovateľskej služby na oddelení celoročného pobytu sa poskytuje odkázaným klientom ubytovanie a opatrovateľská služba na určitý čas. Ubytovanie je poskytované v izbách typu A, typu B a typu C.  Klient obýva samostatne izbu,  ktorú si zariadi vlastným nábytkom .  Jednotlivé izby sú spojené chodbičkou a väčšinou dve izby majú spoločnú kúpeľňu a WC – tvoria bunku.  V zariadení sa nachádza aj 12 samostatných buniek.  Opatrovateľská služba v budove zabezpečuje seniorom pomoc pri sebaobslužných úkonoch, upratovanie , pranie,  žehlenie, ak je to potrebné dohľad nad užívaním liekov i doprovod na vyšetrenia. Opatrovateľky môžu zabezpečovať klientom drobné nákupy, alebo sprevádzajú klienta pri úradných záležitostiach.  Klienti celoročného pobytu majú možnosť 5 krát do týždňa navštevovať tvorivé dielne, spoločenské stretnutia, besedy i keramiku, ktoré sa orientujú na aktívne a zmysluplné využívanie voľného času.  V budove je k dispozícii psychológ tri krát do týždňa.  Rehabilitácie zabezpečujeme na oddeleniach i v rehabilitačnej miestnosti.

 

Výška úhrady za bývanie a opatrovateľskú službu na oddelení celoročného pobytu: úhrada za ubytovanie  na oddelení  s celoročnou  prevádzkou s opatrovateľskou službou  sa určuje ako  násobok výšky  dennej sadzby za ubytovanie. Úhrada sa  vypočíta podľa prílohy č. 2 k VZN č.8/2016 za sociálne služby  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín.

Zdravotnú starostlivosť zabezpečujeme prostredníctvom všeobecného lekára, prípadne iných odborných lekárov.

Všeobecný lekár pre dospelých ordinuje v zariadení 2x do týždňa, vykonáva vizitu priamo na izbách klientov, predpisuje lieky a zdravotné pomôcky.

Na základe ordinácií lekára zdravotnícky personál podáva lieky, injekcie, vykonáva iné ošetrovateľské výkony, v prípade potreby zabezpečuje vyšetrenia u odborných lekárov.

 

Ošetrovateľská rehabilitácia je klientom poskytovaná kvalifikovanými fyzioterapeutmi, v rehabilitačnej miestnosti, alebo na lôžku klienta- podľa aktuálneho zdravotného stavu klienta.

 

Služba sa začína: Podpísaním zmluvy o poskytovaní sociálnej starostlivosti