Celoročný pobyt

 

Druh pobytu :   C e l o r o č n ý   p o b y t

Zariadenie opatrovateľskej služby

Sídlo:  Piaristická 42, Trenčín

Organizačné zariadenie: organizačná zložka Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o.

Dĺžka pobytu: 1 rok

Kontakt : tel.: 032/ 64 024 63,

Sociálne oddelenie :

Mgr. Renata Tomková  – renata.tomkova@ssmtn.sk, 0903 975 171

Hlavná sestra zariadenia: Mgr. Eva Toroniová  eva.toroniova@ssmtn.sk

Kapacita: 77

 Postup pri poskytovaní sociálnej služby:

1. Občan si podľa miesta trvalého pobytu podá na príslušný mestský/obecný úrad písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktorej súčasťou je potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti /zmluvného ošetrujúceho lekára/ o zdravotnom stave.

Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku mesto/obec vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu mesto/obec v zmysle § 80 písm. c/ zákona č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych službách a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.

2. Ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby poskytovanej prostredníctvom mestskej rozpočtovej organizácie Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o., podá písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovanie sociálnej služby spolu s prílohami  (Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu do zariadenia opatrovateľskej služby, posudok o odkázanosti na sociálnu službu do zariadenia opatrovateľskej služby a aktuálny výmer o dôchodku (stačí kópia) zo sociálnej poisťovne, resp. doklad o príjme )osobne alebo poštou na adresu: Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o., ul. Piaristická 42, Trenčín 911 01.

V prípade voľného miesta je žiadateľ vyzvaný k nástupu do zariadenia, ak nie je voľné miesto žiadosť evidujeme v evidencii čakateľov.

O nás

V zariadení opatrovateľskej služby na oddelení celoročného pobytu sa poskytuje ubytovanie, stravovanie  a obslužné činnosti na určitý čas. Ubytovanie je poskytované v izbách typu A,  B alebo C.  Klient obýva samostatne izbu,  ktorú si po dohode s vedením SSMT môže zariadiť vlastným nábytkom.  Dve izby majú spoločnú kúpeľňu a WC.  V zariadení sa nachádza aj 15 samostatných buniek.

Zamestnanci  poskytujú seniorom pomoc pri sebaobslužných úkonoch, upratovanie, pranie,  žehlenie, ak je to potrebné dohľad nad užívaním liekov i sprievod na vyšetrenia, drobné nákupy, alebo sprevádzajú klienta pri úradných záležitostiach.

Klienti celoročného pobytu majú možnosť  navštevovať tvorivé dielne, spoločenské stretnutia, besedy i keramickú dielňu,  ktoré sa orientujú na aktívne a zmysluplné využívanie voľného času. Po dohode je k  dispozícii psychológ a rehabilitačný pracovník.

Výška úhrady : úhrada za poskytované sociálne služby  sa určuje na základe  VZN  č.8/2016 o  sociálnych službách a úhradách za poskytované sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín v znení neskorších zmien a doplnkov.