Podpora opatrovateľskej služby II

Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.  realizujú projekt pod názvom „Podpora opatrovateľskej služby II “. Celkový rozpočet projektu je 497 760,00 eur, projekt trvá od 1.12.2021 do 30.11.2023, a je realizovaný za podpory Európskeho sociálneho fondu a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z  Operačného programu Ľudské zdroje.

Sociálne služby mesta Trenčín týmto  projektom vytvárajú pracovné miesta pre ľudí bez ohľadu na pohlavie, rasu a vek, za predpokladu splnenia kvalifikačných predpokladov na miesto opatrovateľky. Do projektu je zapojených 31 zamestnancov, ktorí poskytujú opatrovateľskú službu s cieľom podporiť zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby v prirodzenom domácom prostredí.

V rámci tohto projektu bude opatrovaných 48 klientov, v časovom rozpätí od 2 hodín denne po 7,5 hodín denne v pracovných dňoch.

 

                          Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o., ul. Piaristická 42, Trenčín

realizujú dopytovo orientovaný projekt

Podpora opatrovateľskej služby II

                                                Miesto realizácie projektu:  Mesto Trenčín

Trvanie projektu: 01.12.2021 – 30.11.2023

Výška nenávratného príspevku: 497 760,00 EUR

Hlavný cieľ projektu: Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou Covid- 19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Hlavná aktivita: poskytovanie domácej opatrovateľskej služby  s cieľom podporiť zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk                              www.employment.gov.sk                             

Propagačný leták A3