Podpora opatrovateľskej služby II

PUBLICITA PROJEKTU PODPORA OPATROVATE2SKEJ SLUŽBY II v zmysle č. 5 , ods. 3 zmluvy o NFP uzatvorenej medzi MPSVaR SR a SSMTN:

PUBLICITA PROJEKTU PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY II

Počas obdobia projektu od 1.11.2021 do 31.12.2022 bola opatrovateľská služba v domácnosti poskytnutá celkovo 84 klientom, z toho 13 mužom a 71 ženám. Rozsah opatrovateľskej služby bol od 2,00 hodín denne do 7,5 hodín denne.

Hlavný prínos podpory opatrovateľskej služby je zotrvanie klientov v domácom prostredí čo najdlhší čas,  zosúladenie pracovného a rodinného života rodinných príslušníkov klientov opatrovateľskej služby a zároveň nie je vyvíjaný tlak na pobytové sociálne služby .

Od začiatku realizácie projektu k 31.12.2022 bol   s podporou nenávratného finančného príspevku  počet opatrovaných seniorov  51, z toho 7 mužov a 44 žien. Za celý rok 2022 pribudlo do projektu 32 opatrovaných žien 4 muži.

Počet zamestnancov, ktorí boli zapojení do realizácie hlavnej aktivity projektu  od decembra 2021 do decembra 2022 bol 43 opatrovateliek.

Na základe predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok bolo v roku 2022 vyplatené  na podporu opatrovateľskej služby v meste Trenčín 174 276,55 €.

 

 

 

 

 

Oznámenie o začatí realizácie dopytového projektu:

Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.  realizujú projekt pod názvom „Podpora opatrovateľskej služby II “. Celkový rozpočet projektu je 497 760,00 eur, projekt trvá od 1.12.2021 do 30.11.2023, a je realizovaný za podpory Európskeho sociálneho fondu a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z  Operačného programu Ľudské zdroje.

Sociálne služby mesta Trenčín týmto  projektom vytvárajú pracovné miesta pre ľudí bez ohľadu na pohlavie, rasu a vek, za predpokladu splnenia kvalifikačných predpokladov na miesto opatrovateľky. Do projektu je zapojených 31 zamestnancov, ktorí poskytujú opatrovateľskú službu s cieľom podporiť zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby v prirodzenom domácom prostredí.

V rámci tohto projektu bude opatrovaných 48 klientov, v časovom rozpätí od 2 hodín denne po 7,5 hodín denne v pracovných dňoch.

 

                          Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o., ul. Piaristická 42, Trenčín

realizujú dopytovo orientovaný projekt

Podpora opatrovateľskej služby II

                                                Miesto realizácie projektu:  Mesto Trenčín

Trvanie projektu: 01.12.2021 – 30.11.2023

Výška nenávratného príspevku: 497 760,00 EUR

Hlavný cieľ projektu: Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou Covid- 19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Hlavná aktivita: poskytovanie domácej opatrovateľskej služby  s cieľom podporiť zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk                              www.employment.gov.sk                             

Propagačný leták A3