Podpora opatrovateľskej služby II

PUBLICITA PROJEKTU PODPORA OPATROVATE2SKEJ SLUŽBY II v zmysle č. 5 , ods. 3 zmluvy o NFP uzatvorenej medzi MPSVaR SR a SSMTN:

PUBLICITA PROJEKTU PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY II

sprievod k lekárovi

sprievod k lekárovi

ranný rozhovor, čo budeme dnes robiť

ranný rozhovor, čo budeme dnes robiť

príprava raňajok

príprava raňajok

začiatok ranná toaleta

začiatok ranná toaleta

 

Počas obdobia projektu od 1.11.2021 do 31.12.2022 bola opatrovateľská služba v domácnosti poskytnutá celkovo 84 klientom, z toho 13 mužom a 71 ženám. Rozsah opatrovateľskej služby bol od 2,00 hodín denne do 7,5 hodín denne.

Hlavný prínos podpory opatrovateľskej služby je zotrvanie klientov v domácom prostredí čo najdlhší čas,  zosúladenie pracovného a rodinného života rodinných príslušníkov klientov opatrovateľskej služby a zároveň nie je vyvíjaný tlak na pobytové sociálne služby .

Od začiatku realizácie projektu k 31.12.2022 bol   s podporou nenávratného finančného príspevku  počet opatrovaných seniorov  51, z toho 7 mužov a 44 žien. Za celý rok 2022 pribudlo do projektu 32 opatrovaných žien 4 muži.

Počet zamestnancov, ktorí boli zapojení do realizácie hlavnej aktivity projektu  od decembra 2021 do decembra 2022 bol 43 opatrovateliek.

Na základe predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok bolo v roku 2022 vyplatené  na podporu opatrovateľskej služby v meste Trenčín 174 276,55 €.

 

 

 

 

 

Oznámenie o začatí realizácie dopytového projektu:

Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.  realizujú projekt pod názvom „Podpora opatrovateľskej služby II “. Celkový rozpočet projektu je 497 760,00 eur, projekt trvá od 1.12.2021 do 30.11.2023, a je realizovaný za podpory Európskeho sociálneho fondu a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z  Operačného programu Ľudské zdroje.

Sociálne služby mesta Trenčín týmto  projektom vytvárajú pracovné miesta pre ľudí bez ohľadu na pohlavie, rasu a vek, za predpokladu splnenia kvalifikačných predpokladov na miesto opatrovateľky. Do projektu je zapojených 31 zamestnancov, ktorí poskytujú opatrovateľskú službu s cieľom podporiť zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby v prirodzenom domácom prostredí.

V rámci tohto projektu bude opatrovaných 48 klientov, v časovom rozpätí od 2 hodín denne po 7,5 hodín denne v pracovných dňoch.

 

                          Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o., ul. Piaristická 42, Trenčín

realizujú dopytovo orientovaný projekt

Podpora opatrovateľskej služby II

                                                Miesto realizácie projektu:  Mesto Trenčín

Trvanie projektu: 01.12.2021 – 30.11.2023

Výška nenávratného príspevku: 497 760,00 EUR

Hlavný cieľ projektu: Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou Covid- 19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Hlavná aktivita: poskytovanie domácej opatrovateľskej služby  s cieľom podporiť zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk                              www.employment.gov.sk                             

Propagačný leták A3