Prevádzky

Sociálne služby mesta Trenčín  poskytujú  rôzne  druhy sociálnej služby  v nasledovných zariadeniach :

Detské jasle –  ul. 28 októbra 7, Trenčín

Zariadenie pre seniorov    –  ul. Lavičková 10,  Trenčín

– Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti  –  ul.  Piaristická 42, Trenčín

  Nocľaháreň –  ul. Nešporová 8, Trenčín

Nízkoprahové denné centrum–  ul. Nešporová  8, Trenčín