Prevádzky

Sociálne služby mesta Trenčín  poskytujú  rôzne  druhy sociálnej služby  v nasledovných zariadeniach :

- Detské jasle –  ul. 28 októbra 7, Trenčín

- Zariadenie pre seniorov    -  ul. Lavičková 10,  Trenčín

- Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti  –  ul.  Piaristická 42, Trenčín

-  Nocľaháreň –  ul. Nešporová 8, Trenčín

Nízkoprahové denné centrum-  ul. Nešporová  8, Trenčín