Prevádzky

Sociálne služby mesta Trenčín  poskytujú  rôzne  druhy sociálnej služby  v nasledovných zariadeniach :

- Detské jasle –  na ul. 28 októbra v Trenčíne

- Zariadenie pre seniorov    - na ul. Lavičková 10 v Trenčíne

- Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti  – na ul.  Piaristická 42 v Trenčíne

-  Nocľaháreň – na ul. Nešporová v Trenčíne

Nízkoprahové denné centrum- na ul. Nešporová v Trenčíne