Predmet činnosti

SSmT sú mestská rozpočtová organizácia so sídlom v Trenčíne, hospodária podľa samostatného rozpočtu schváleného Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne.

SSmT boli zriadené za účelom poskytovania sociálnych služieb  žiadateľom  o sociálne služby v zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách   a o zmene a doplnení zákona č. 455/91 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Z r i a ď o v a c i a   l i s t i n a

Mesto Trenčín podľa § 4 ods. 3 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších zmien a doplnkov a § 80 písm. i) zákona  č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách  a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov( ďalej len zákon)

z r i a ď u j e

uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 136 zo dňa 30. augusta 2001 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 28 zo dňa 21.2.2002 mestskú rozpočtovú organizáciu pod názvom:

Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.

a) Zriaďovateľ :                      Mesto Trenčín

b) Identifikácia organizácie:

Názov:                                         Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o.

Sídlo:                                            Trenčín, Ulica Piaristická č. 42

IČO:                                             36 124 702

c) Forma hospodárenia :

Rozpočtová organizácia je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet Mesta Trenčín. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určilo Mesto Trenčín v rámci svojho rozpočtu.Organizácia nevykonáva podnikateľskú činnosť.

d) Dátum zriadenia: január 2002

e)Vymedzenie predmetu činnosti

       Sociálne služby mesta Trenčín m. r. o. poskytujú nasledovné sociálne služby:

 1. V zariadení opatrovateľskej služby na ul. Piaristickej 42, Trenčín  poskytujú sociálnu službu na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona
 • na oddelení s nepretržitou prevádzkou
 • na celoročnom pobyte s opatrovateľskou službou
 1. V zariadení pre seniorov na ul. Lavičková 10, Trenčín, poskytujú sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona alebo poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov
 1. Opatrovateľskú službu v byte občana poskytuje fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona alebo je odkázaná pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách
 1. Prepravnú službu občanom odkázaným na individuálnu prepravu
 1. V Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa poskytujú sociálne služby na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa do konca kalendárneho roku , v ktorom dovŕši tri roky veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie  štúdiom na strednej alebo vysokej škole , pripravuje sa na trh práce, alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce, alebo vykonáva zárobkovú činnosť.
 1. Zabezpečujú stravovanie pre deti materskej školy na ul. 28. októbra, Trenčín
 1. Prevádzkovanie nocľahárne a nízkoprahového denného centra na   M. Nešporu č. 8
 1. Poskytovanie dovozu obedov nad rámec zákona o sociálnych službách fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a zároveň má ťažké zdravotné postihnutie, alebo pre svoj nepriaznivý zdravotný stav si nemôže zabezpečiť základné životné potreby.
 1. Poskytuje terénnou formou sociálnu službu na podporu rodiny s deťmi, a to pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa v domácom prostredí, ak rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, nemôže zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa sama alebo s pomocou rodiny a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov
 1. Poskytovanie služby monitorovanie a signalizácie potreby pomoci

11. Poskytuje terénnu sociálnu službu krízovej intervencie

f) Štatutárny orgán:

Štatutárny orgán organizácie je riaditeľ, ktorého menuje a odvoláva na návrh primátora mesta Trenčín  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

g) Vecné a finančné vymedzenie majetku:

Organizácia spravuje majetok, ktorý jej bol daný do správy. Majetok je vyčíslený na základe súvahy k 1.1.2010, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto listiny

h) Vymedzenie doby na ktorú je organizácia zriadená:

Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o. sa zriaďujú s účinnosťou od 1. januára 2002 na dobu neurčitú.