Predmet činnosti

SSmT sú mestská rozpočtová organizácia so sídlom v Trenčíne, hospodária podľa samostatného rozpočtu schváleného Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne.

SSmT boli zriadené za účelom poskytovania sociálnej pomoci obyvateľom mesta Trenčín a komplexnej starostlivosti o deti v detských jasliach v súlade s predmetom činnosti vymedzenom zriaďovacou listinou. SSmT nevykonáva podnikateľskú činnosť.