Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

 Osoba zodpovedná za prijímanie, preverovanie a evidenciu oznámení

Ekonóm

Zásady uplatňovania zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Oznámenie protispoločenskej činnosti je možné podať viacerými spôsobmi:

  • elektronickou poštou, zaslanou na adresu jan.cap@ssmtn.sk , alebo
  • poštou zaslanou na adresu Sociálne služby Mesta Trenčín, m.r.o. Piaristická 42, 911 01 Trenčín, pričom je na obálke potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK  Ekonóma – NEOTVÁRAŤ“. Takto označené oznámenie musí podateľňa bez otvorenia bezodkladne doručiť zodpovednej osobe , alebo
  • osobne v podateľni , alebo
  • ústne do záznamu, alebo
  • na adresu Sociálne služby Mesta Trenčín, m.r.o. Piaristická 42, 911 01 Trenčín  do označenej schránky „Oznámenia podľa zákona č. 54/2019 Z. z.“, ktorá je prístupná 24 hodín denne

Poštová adresa:
Sociálne služby Mesta Trenčín, m.r.o.
Ekonóm
Piaristická 42
911 01 Trenčín