Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Na základe zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), vydala riaditeľka organizácie Ing. Edita Prekopová – Smernicu č. AA1-7/2023 – Postup pri oznamovaní protispoločenskej činnosti (viď príloha).

Zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa zákona je v zmysle § 10 ods. 1 a 2 zákona je zamestnanec organizácie Renáta Kováčiková.

 Oznámenie v zmysle zákona je možné podať:

  1. Písomne – v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať – do rúk zodpovednej osoby“, jedným z nasledujúcich spôsobov:
  1. a) osobne a priamo do rúk zodpovednej osoby na adrese organizácie
  1. b) poštou na adresu: Piaristická 271/42, 91101 Trenčín

Zamestnanec organizácie, poverený prijímaním poštových zásielok nie je oprávnený obálku s takýmto označením otvárať a je povinný ju bez zbytočného odkladu postúpiť zodpovednej osobe.

  1. Ústne – osobne do záznamu zodpovednej osoby v organizácii, ktorá o ňom vyhotoví zápisnicu.
  1. Elektronickou poštou – na e-mailovú adresu zodpovednej osoby

renata.kovacikova@ssmtn.sk

 Táto e-mailová adresa je dostupná 24 hodín denne.

Oznámenia prijaté prostredníctvom elektronickej pošty, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.

Prílohy:  Smernica o postupe pri oznamovaní protispoločenskej činnosti

Smernica oznamovania protispoločenskej činnosti_Sociálne_služby_mesta_Trenčín_m.r.o.