Detské jasle

Zariadenie starostlivosti o dieťa do troch rokov veku – Detské jasle

Sídlo : 28. Októbra č. 7, Trenčín

Organizačné zariadenie : organizačná zložka Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o.

Kontakt : tel. číslo : 032 / 652 15 08

Vedúca zariadenia: Janka Hlavajová, tel.: 0902 911 074

E-mail: janka.hlavajova@ssmtn.sk

Administratíva( žiadosti, zmluvy):  Mgr. Martina Bulková, tel. 0911 344 381,

E-mail: martina.bulkova@ssmtn.sk

Kapacita : 32 detí, ktoré sú rozdelené do dvoch oddelení podľa veku dieťaťa od 1 – 3 rokov.

Dĺžka pobytu:  do 31. augusta bezprostredne nasledujúceho  po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa.

Podmienky prijatia do zariadenia:

Podmienkou pre prijatie dieťaťa do zariadenia DJ je podanie písomnej žiadosti na adresu: Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o., Piaristická č. 42 , 911 01 Trenčín.

Do zariadenia sa prijíma dieťa, ktoré

1.  je zdravotne spôsobilé

2. nemá nariadené karanténne opatrenie

3. neprejavuje príznaky akútneho ochorenia

Deti sa prijímajú postupnou adaptáciou. Dĺžka adaptácie sa prispôsobuje individuálne dieťaťu, najdlhšie však 2 týždne.

Pri prijímaní dieťaťa do jaslí je rodič povinný vyplniť dotazník a evidenčný list , ktorého súčasťou je: aktuálne potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od odborného lekára – pediatra.

Pri prijatí dieťaťa do jaslí je rodič, resp. zákonný zástupca dieťaťa povinný dodržiavať prevádzkový poriadok a to najmä :

  1. včas oznámiť neprítomnosť dieťaťa v jasliach, t.j. najneskôr prvý deň neprítomnosti do 8,00 hod.
  2. okamžite ohlásiť výskyt prenosných ochorení v rodine
  3. dodržiavať vnútorný režim jaslí
  4. uhrádzať v stanovenom termíne výšku úhrady za poskytované služby

 O nás:

Detské jasle sú zariadenie, v ktorom poskytujeme celodennú odbornú starostlivosť o deti. Starostlivosť o dieťa v jasliach je zabezpečovaná so zohľadnením osobitostí jednotlivých vekových skupín detí. Výchovné ale i vzdelávacie aktivity sú realizované s prihliadnutím na vek, zdravotný stav ale i stupeň psychosomatického vývoja detí tak, aby podporovali, upevňovali a rozvíjali ich telesné i duševné zdravie. Zameriavame sa na individuálny prístup ku každému dieťaťu.

Prevádzka detských jaslí je situovaná v objekte na Ul. 28. októbra č. 7 v budove účelovo vybudovanej pre poskytovanie starostlivosti o najmenšie deti.

Objekt pozostáva z dvoch oddelení z ktorých každé má spálňu, herňu, hygienické priestory a príručnú kuchynku. Areál je uzatvorený a ohradený.

Prevádzková doba je v čase od:

6.00 – 16,30 hod. počas pracovných dní ( t. j. pondelok – piatok )

Výška úhrady za poskytovanú starostlivosť v detských jasliach ( ďalej DJ )

  1. Úhrada za poskytovanú starostlivosť v DJ  je vo výške 20,80 €deň/ 1 dieťa. Z toho 15,00€ obslužné činnosti a 5,80€ odborné činnosti.
  2. Úhrada za poskytované stravovanie je vo výške 2,50 € /deň / 1 dieťa. Poplatok za stravovanie sa uhrádza za skutočne odoberané jedlá v danom mesiaci . Stravovanie zahŕňa raňajky, desiatu, obed a olovrant.

Denný program detí je rozdelený nasledovne :

06:00 – 08:00                    –  príchod detí do jaslí

08:00 – 08:15                    –  rozcvička

08:15 – 08:45                    –  raňajky

08:45 – 09:10                    –  toaleta

09:10 – 09:30                    –  výchovné zamestnanie

09:30 – 11:00                    –  pobyt vonku

11:30 – 14:00                    –  obed, toaleta, príprava na spánok

11:30 – 14:00                    –  spánok

14:00 – 14:30                    –  postupné vstávanie, toaleta, olovrant

14:30 – 16:30                    –  voľné hry detí, odovzdávanie detí

Stravovanie v jasliach je organizované tak, aby v plnej miere poskytovalo deťom zdravé, jedlo, v ktorom sú zastúpené všetky potrebné zložky dôležité pre dieťa. Jedálny lístok je  k nahliadnutiu na nástenke na oddelení.

Detské jasle sa starajú o zdravie a telesnú kultúru detí, dávajú im základy poznatkov a zručnosti, rozvíjajú ich reč, myslenie a záujem o hru. Výrazne sa podieľajú na osvojovaní sa návykov, spoločenského správania, kolektívneho spolužitia detí.

Denný pobyt v DJ sa riadi rozvrhom, ktorý zabezpečuje pravidelnosť jedla, spánku, pobytu vonku, voľných hier a výchovného zamestnania. Veľkú úlohu tu zohráva dobrá spolupráca sestier s rodičmi.

Žiadosť do DJ

Žiadosť-o-zabezpečenie-poskytovania-sociálnej-služby-Detské-jasle