Nízkoprahové denné centrum

Sídlo: Mirka Nešpora 216/8, Trenčín

Zariadenie je organizačnou zložkou Sociálnych služieb mesta Trenčín, Piaristická 42, Trenčín

Kontakt: 032/285 80 21

Sociálne poradenstvo: 

Mgr. Mário Barinec 

tel.: 0902 901 600

E-mail:   mario.barinec@ssmtn.sk

Mgr. Michaela Ružičková

Tel.: 0902 901 602

E-mail:  michaela.ruzickova@ssmtn.sk

V Nízkoprahovom dennom centre na Nešporovej ulici č. 8 sa poskytuje sociálna služba počas dňa občanovi, ktorý nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorý nemá zabezpečené ubytovanie. NDC poskytuje pomoc a podporu sebestačným mužom a ženám ktorí dosiahli vek 18 rokov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii následkom straty bývania. Prevádzka  NDC  je otvorená v čase od 9.00 hod do 16.00 hod,  umožňuje posedenie v bezpečnom prostredí  s možnosťou využiť sociálne poradenstvo, vykonať  osobnú hygienu, pripraviť jednoduchú stravu a vykonávať záujmovú činnosť.

Prevádzka NDC je otvorená cez pracovné dni v pondelok, utorok a štvrtok od 9.00 hod do 15.00 hod, v stredu od 9.00 hod do 16.00 hod a v piatok od 9.00 hod do 14.00 hod. V rámci NDC sa umožňuje klientom posedenie v bezpečnom prostredí s možnosťou využiť sociálne poradenstvo, vykonať osobnú hygienu, pripraviť jednoduchú stravu.

Sociálne poradenstvo vykonáva sociálny pracovník v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod do 15.00 hod (v piatok do 14:00 hod). Sociálny pracovník informuje klientov o ich právach, ktoré môžu využiť v každodennom živote, ich povinnostiach a o tom ako riešiť špecifické situácie (napr.: vybavovanie dokladov, sprostredkovanie kontaktov a komunikáciu s úradmi, pomoc pri vybavovaní sociálnych dávok, pomoc pri vybavovaní osobného bankrotu atď.).

Sociálny pracovník ponúka klientom podporu pri hľadaní zamestnania a orientáciu na trhu práce. Umožňuje podporu klientom v oblasti hygieny, starostlivosti o svoje zdravie a stabilizácie psychického zdravia. Vykonáva pomoc pri sprostredkovaní kontaktu s praktickým a odborným lekárom  prijímateľa sociálnej služby.

Výška úhrady – vstup do nízkoprahového centra je bezplatný. Klient platí poplatok za pranie šatstva a bielizne vo výške 0,50 €/1 dávka podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín v znení neskorších zmien a doplnkov.

Kapacita zariadenia je 16 klientov.

Cieľ služby – podporiť rozvoj návykov a schopností, ktoré napomáhajú k začleneniu do spoločnosti a môžu výrazne znižovať dopady rizikového spôsobu života  klienta. Klient je v NDC podporovaný k upevňovaniu vzťahov s rodinou a komunitou.