Nocľaháreň

Sídlo: Nešporova 8, Trenčín

Zariadenie je organizačnou zložkou Sociálnych služieb mesta Trenčín, Piaristická 42, Trenčín

Kontakt: 032/285 80 21

mario.barinec@ssmtn.sk, 0902 901 600

michaela.ruzickova@ssmtn.sk, 0902 901 602

Poslanie

Poslaním sociálnej služby poskytovanej v nocľahárni je možnosť prenocovať a vykonávať osobnú hygienu pre mužov a ženy, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, prípadne   nemôžu doterajšie bývanie užívať. V nocľahárni je poskytované sociálne poradenstvo pre klientov. Cieľom sociálneho poradenstva je motivovať a podporovať, klientov k riešeniu svojej nepriaznivej situácie.

Ciele

Zabezpečením základných životných potrieb (hygiena, strava, nocľah )je eliminovať sociálne a zdravotné riziká, ktoré sú spojené s pobytom na ulici a nepriaznivou sociálnou situáciou, navrátenie klienta do spoločnosti a bežného života prostredníctvom podpory a motivácie k riešeniu jeho životnej situácie.

Cieľová skupina

Cieľová skupina – muži a ženy bez prístrešia, ktorý majú vek viac ako 18 rokov, sú fyzicky sebestační a majú záujem o krátkodobé prenocovanie a vykonanie hygienickej očisty.

Služba v nocľahárni sa nemôže poskytnúť záujemcovi a klientovi pokiaľ:

  • nespĺňa kritéria cieľovej skupiny ( nemá 18 rokov, nie je fyzicky sebestačný )
  • je pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok
  • je naplnená kapacita nocľahárne
  • odmieta dodržiavať pravidlá pobytu uvedené v prevádzkovom poriadku
  • poruší pravidlá pobytu uvedené v prevádzkovom poriadku