Nocľaháreň

Sídlo:  Mirka Nešpora 216/8 , Trenčín

Zariadenie je organizačnou zložkou Sociálnych služieb mesta Trenčín, Piaristická 42, Trenčín

Kontakt: 0903 975 176, prevádzka otvorená od 19,00 hod. do 7,00 hod.

Sociálne poradenstvo, kontakt v pracovné dni od 8.00 hod. do 15,00hod. :

Mgr. Mario Barinec , tel.: 0902 901 600, E-mail: mario.barinec@ssmtn.sk

Mgr. Michaela Ružičková, tel. 0902 901 602, E-mail: michaela.ruzickova@ssmtn.sk

Sociálna služba je poskytovaná občanovi, ktorý nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb, ktorý nemá zabezpečené ubytovanie a nemôže doterajšie bývanie užívať. V nocľahárni je poskytované prístrešie na účel prenocovania, sú tu vytvorené podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny a na prípravu stravy.

Prevádzka nocľahárne je celoročná a otvorená v čase od 19.00 do 7.00 hod. Nocľaháreň je rozdelená na mužskú a ženskú časť. Poskytnutie prístrešia na účel prenocovania sa poskytuje sebestačným mužom a ženám starším ako 18 rokov ktorý nie sú pod vplyvom alkoholu alebo omamných a psychotropných látok.

Výška úhrady

Výška úhrady je určená podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín v znení neskorších zmien a doplnkov.

Poskytnutie sociálnej služby prijímateľovi, ktorý sa nachádza v hmotnej núdzi a je poberateľom dávky v hmotnej núdzi vo výške 1,00 €. Poskytnutie sociálnej služby prijímateľovi, ktorý sa nenachádza v hmotnej núdzi, nie je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a má iný príjem, je vo výške 1,50 €. Poplatok za pranie šatstva a bielizne (1 dávka) je vo výške 0,50 €. Za prenocovanie je možné zaplatiť aj „Hlineným dukátom“ – 1 dukát = jedno prenocovanie.

Kapacita

Mužská časť 19 lôžok, ženská časť 10 lôžok.

Cieľ služby

Podporiť rozvoj schopností a činností, ktoré vedú k obmedzeniu prepadu sociálneho vylúčenia zo spoločnosti.