Projekty

ROK 2019

V roku 2019 sa realizuje projekt “Podpora opatrovateľskej služby” v meste Trenčín  vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Opatrovateľská služby v domácnosti

Dopytovo orientovaný projekt “Podpora opatrovateľskej služby” bude trvať v období od 04/2019 do 08/2020.

Hlavným cieľom tohto projektu je podpora zotrvania prijímateľa opatrovateľskej služby vo svojom prirodzenom prostredí a zníženie dopytu po inštitucionálnej starostlivosti, vytvoriť vhodné prostredie  pre zachovanie, obnovu  alebo rozvoj schopností fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život, podporovať súbeh pracovného a rodinného života  pre rodinných príslušníkov prijímateľov opatrovateľskej služby  žijúcich v spoločnej domácnosti.

Informačný leták k projektu Podpora opatrovateľskej služby

Služby krízovej intervencie

Od 16.6.2020 realizujeme Národný projekt “Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni ” v Nízkoprahovom dennom centre, na u. Mirka Nešporu č. 8, Trenčín 911 01. Priamy výkon projektu zabezpečujú  traja zamestnanci Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o. Projekt bude prebiehať do 31.8.2022.

Tento projekt sa realizuje vďaka  podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.