Projekty

V roku 2019 sa realizuje projekt “Podpora opatrovateľskej služby” v meste Trenčín  vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Dopytovo orientovaný projekt “Podpora opatrovateľskej služby” bude trvať v období od 04/2019 do 08/2020.

Hlavným cieľom tohto projektu je podpora zotrvania prijímateľa opatrovateľskej služby vo svojom prirodzenom prostredí a zníženie dopytu po inštitucionálnej starostlivosti, vytvoriť vhodné prostredie  pre zachovanie, obnovu  alebo rozvoj schopností fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život, podporovať súbeh pracovného a rodinného života  pre rodinných príslušníkov prijímateľov opatrovateľskej služby  žijúcich v spoločnej domácnosti.

PROJEKT POS